ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (Check Graduate Status)
  รายชือผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 25 พ.ย. 65 (Check Graduate Status / 25 Nov. 2022)
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 30 ก.ย. 65 (Check Graduate Status / 30 Sep. 2022)
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 25 ก.ค. 65 (Check Graduate Status / 25 Jul. 2022)
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 27 พ.ค. 65 (Check Graduate Status / 27 May, 2022)
   รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 4  มี.ค. 65 (Check Graduate Status / 4 Mar, 2022)
     
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (For more Infomation)
   ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย) 
 

 Instruction for International Students who expecting to graduate

  •   รายชือการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ (Delivery of Graduation Document)
   กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต (Online Graduation Registration Schedule)
     
สำนักทะเบียน (Office of the Registar)
     Phone : 02 407 3888 Ext. 1551-1552
     E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     Website :  https://commencement.bu.ac.th/
     LINE ID : @BU1Stop
Go to top