รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (Check Graduate Status)
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2567 (The Commencement Ceremony wil be in 2024.)
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที่ 24 พ.ย. 66 (Check Graduate Status / 24 Nov. 2023)
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที 22 ก.ย. 66 (Check Graduate Status / 22 Sep. 2023)
   + รอบการประชุมสภาฯ  วันที่ 21 ก.ค. 66 (Check Graduate Status / 21 Jul. 2023)
     
รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (Check Graduate Status)
พิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566
The Commencement Ceremony will be organized during December 12-15, 2023.
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที่ 2 มิ.ย. 66 (Check Graduate Status / 2 June, 2023)
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที่ 7 มี.ค. 66 (Check Graduate Status / 7 Mar. 2023)
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที่ 24 พ.ย. 65 (Check Graduate Status / 24 Nov. 2022)
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที่ 30 ก.ย. 65 (Check Graduate Status / 30 Sep. 2022) 
   + รอบการประชุมสภาฯ วันที่ 25 ก.ค. 65 (Check Graduate Status / 25 Jul. 2022) 
     
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (For more Infomation)
   + ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)    
   +

Instruction for International Students who expecting to graduate   

   +  รายชือการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ (Delivery of Graduation Document) 
   + กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต (Online Graduation Registration Schedule)  
     
สำนักทะเบียน (Office of the Registar)
    Phone : 02 407 3888 Ext. 2551-2552
   

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Website : https://commencement.bu.ac.th/

   

LINE ID : @BU1Stop

Go to top