รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (Check Graduate Status)
พิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2567 (The Commencement Ceremony wil be in 2024.)
   + กำหนดการประชุมสภาฯ (ครั้งที่ 4/2566) วันที่ 24 พ.ค. 67 (The University Board of Trustee approved on May 24, 2024)
   + กำหนดการประชุมสภาฯ (ครั้งที่ 3/2566) วันที่  4 มี.ค. 67 (The University' Board of Trustee approved on Marh 4, 2024)
   + กำหนดการประชุมสภาฯ (ครั้งที่ 2/2566) วันที่ 24 พ.ย. 66 (The University' Board of Trustee approved on November 24, 2023)
   + กำหนดการประชุมสภาฯ (ครั้งที่ 1/2566) วันที 22 ก.ย. 66 (The University' Board of Trustee approved on September 22, 2023)
   + กำหนดการประชุมสภาฯ (ครังที่ 5/2565) วันที่ 21 ก.ค. 66 (The University' Board of Trustee approved on July, 2023)
     
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (For more Infomation)
   + ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)    
   +

Instruction for International Students who expecting to graduate   

   +  รายชือการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ (Delivery of Graduation Document) 
   + กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต (Online Graduation Registration Schedule)  
     
สำนักทะเบียน (Office of the Registar)
    Phone : 02 407 3888 Ext. 2551-2552
   

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Website : https://commencement.bu.ac.th/

   

LINE ID : @BU1Stop

Go to top