ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา (Check Graduate Status)
   + รายชือผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 24 ก.พ. 66 (Check Graduate Status / 24 Feb. 2023)
   + รายชือผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 24 พ.ย. 65 (Check Graduate Status / 24 Nov. 2022)
   + รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 30 ก.ย. 65 (Check Graduate Status / 30 Sep. 2022)
   + รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 25 ก.ค. 65 (Check Graduate Status / 25 Jul. 2022)
   + รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 27 พ.ค. 65 (Check Graduate Status / 27 May, 2022)                                                                                                          
   + รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบการประชุม 4  มี.ค. 65 (Check Graduate Status / 4 Mar, 2022)    
     
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (For more Infomation)
   + ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)    
   +

Instruction for International Students who expecting to graduate   

   +  รายชือการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ (Delivery of Graduation Document) 
   + กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์เน็ต (Online Graduation Registration Schedule)  
     
สำนักทะเบียน (Office of the Registar)
     Phone : 02 407 3888 Ext. 1551-1552
     E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     Website :  https://commencement.bu.ac.th/
     LINE ID : @BU1Stop
Go to top