+
 Rules and Regulations for Graduate Studies 2019

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การทำวิทยานิพนธ์การสอบประมวลความรอบรู้

การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญามหาบัณฑิต และการทำดุษฎีนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) 

+ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552

ประกาศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการจัดการศึษาระดับปริญญาตรี แบบก้าวหน้า พ.ศ. 2557

ประกาศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง แนวปฎิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

Rules and Regulations for Graduates Studies 2014

Go to top