ชื่อการประชุม
Conference Name

 

วันประชุม
Dates
สถานที่ประชุม
Venue

วันสุดท้าย

ของการส่ง
ผลงาน
Deadline for Paper Submission

ารประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15

1 เม.ย.​ 66 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 5 มี.ค. 66

Green ASIA and Sustainability Forum : inclusive and Equitable Quality Eductional Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal

9 มิ.ย. 66 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 31 มี.ค. 66

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2

9 มิ.ย. 66 Online
28 ก.พ. 65

การประชุมวิชาการ ม.อ. ตรัง วิจัยระด้บชาติ ครั้งที่ 12 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

5 เม.ย. 66 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 30 ม.ค. 66


The 14th Hatyau National and International Conference

19 พ.ค. 66 Online & Onsite 28 ก.พ. 66

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24

22 พ.ค. 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 21 เม.ย. 66
 
8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research

 24 Apr. 2023  National University of Laos, Laos PDR. 24 Mar. 2023 

17th National and International Conferenceon Humanities and Social Sciences


27 Mar. 2023

Phranakhon Rajabhat University, Thailand

24 Feb. 2023


20th International Social Sciences and Business Research Conference

26-28 Jun. 2023 The University of Queensland, Australia 26 May 2023

19th International Social Sciences and Business Research Conference

27 Feb. 2023 Manisa Celal Bayar Universitesi, Turkey 27 Jan. 2023

14th National and International Conference on Administration and Management

30 ม.ค. 66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 23 ธ.ค. 65

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

13 ม.ค. 66 Online 20 ธ.ค. 65

9th TNI Academic Conference (TNIAC2023)

18-19 พ.ค. 66 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 28 ธ.ค. 65

Nouveau Economy for Human Security

3 มี.ค. 66 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
17 ม.ค. 66

International Research Conference of SLTC 2022

29-30 ก.ย.65 รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Mode) 15 ก.ย. 65

International Conference on Physical Activity
and Sports

27-28 ต.ค. 65 Online 23 ก.ย. 65

การประชุมวิจัยระดับชาติ
พะเยาวิจัย

25-27  ม.ค. 66 มหาวิทยาลัยพะเยา
Online
10 ต.ค. 65

การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15-16 ก.ย. 65  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
31 ส.ค. 65

งานประชุมวิชาการ
นวตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

18-19 ส.ค. 65 สำนักการนวตกรรมการศึกษาและ
นวตกรรมการเรียนรู้ (LRC) และผ่านระบบ Zoom Meeting
31 ก.ค. 65

The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2022)

 15-16 ส.ค. 65  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 เม.ย. 65 

The 2022 National and International Conference of The National Institude of Development Administration: NIC-NIDA

18-19 ส.ค. 65 Online 15 มิ.ย. 65

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสารและนวตกรรม ครั้งที่ 6

31 พ.ค. 65 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 20 เม.ย. 65

The 7th National & The 4th International Academic Conference "Academic Thepsatri Management Science"

26-27 พ.ค. 65 Online 15 เม.ย. 65

Graduate Studies and Personalized Education

13 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัยนเรศวรและรูปแบบออนไลน์ 31 มี.ค. 65

๕ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ สหวิทยาาการภายใต้สถานการณ์ COVID-19

13 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก
26 เม.ย. 65

การสื่อสารการบริหารจัดการและนวตกรรม ครั้งที่ 6 

31 พ.ค. 65 โรงแรมพูลแมน คิวเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 20 เม.ย. 65

Business Transformation in digital world

9 มี.ค. 65 Online 28 ม.ค. 65

การประชุมวิชาการระดับชาติ

SMARTS Conference
ครั้งที่ 11

24 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
15 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

14 ก.พ. 65  Online & Onsite 14 ม.ค. 65

The 12th National Graduate Research Conference

13 มิ.ย. 65 รูปแบบออนไลน์ 26 เม.ย. 65

 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 15 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

21 มี.ค. 65 รูปแบบออนไลน์ 31 ม.ค. 65

Green ASIA and Sustainablelity
Forum

10 มิ.ย. 65 รูปแบบออนไลน์ 28 ก.พ. 65

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 

24 มิ.ย. 65 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 มี.ค. 65

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17: ก้าวต่อไปของอนาคตอุดม

ศึกษาไทย

24-25 มี.ค. 65 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 30 ธ.ค. 64

ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
ครั้งที่ 10

28 ก.พ.-2 มี.ค. 65 จังหวัดราชบุรี 15 ม.ค. 65

ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน

18 ธ.ค. 64 ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก 7 พ.ย. 64

การประชุมวิชาการด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5

3-4 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้และรูปแบบออนไลน์ 30 ก.ย. 65

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 

18 ธ.ค. 64 รูปแบบออนไลน์ 31 ส.ค. 64

การประชุมวิชการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20
 

27 ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 64

4th National and International Birtual Conference on Multidisciplinary Research

17 Dec. 2021 Istanbul Esenyurt University, Turkey 19 Nov. 2021


11th National and International Conference on Administration and Management

 

29 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 พ.ย. 64

14th National and International Conference on Humanties and Social Sciences

26 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
28 ก.ย. 64

10th National and International Conferecne on Adminostration and Management

27 ก.ย. 64 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 30 ส.ค. 64

15th International Social Sciences and Business Research Conference 

30 Aug.-1 Sep. 2021 University of Queensland, Australia 19 Jul. 2021

3th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research

20 August 2021 Manisa Celal Bayar University, Turkey 23 Jul. 2021


8th International Conference on Security Studies

 22 ก.ค. 64 โรงแรมทาวน์อินทาวน์
กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 64
Go to top