ชื่อการประชุม
Conference Name

 

วันประชุม
Dates
สถานที่ประชุม
Venue

วันสุดท้าย

ของการส่ง
ผลงาน
Deadline
for Paper Submission


การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่ 28

17-18 พ.ค. 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 19 เม.ย. 67


Development of Thai Society to the Sustainability

30 เม.ย. 67 Online 15 เม.ย. 67


Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal

24 พ.ค. 67 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 31 มี.ค. 67


Towards a Sustainable World: The roles of Humanities and Social Sciences in Achieving Sustainable
Developmental Goals

20-21 มิ.ย. 67 Online 15 เม.ย. 67

Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Nex Normal

24 พ.ค. 67
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 31 มี.ค. 67

The 9th National Academic Conference "Academic Thespsatri Management Science"

24 พ.ค. 67 Online 15 เม.ย. 67

The 7th CRU-National Conference in Science and Technology

7 มิ.ย. 67 Online 3 พ.ค. 67

ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3


5 ก.ค. 67 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Main Campus
29 มี.ค. 67

The 9th RSU International Research Conference 
(RSUCON-2024)

26 เม.ย. 67 มหาวิทยาลัยรังสิต 28 ก.พ. 67

Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal

24 พ.ค. 67 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 31 มี.ค. 67

การขับเคลื่อนพลังทางสังคม
BCG MODEL สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 15 กุมพาพันธ์ 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ม.ค. 67

The 10th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

23-24 พ.ค. 67 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 29 ธ.ค. 66
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 


 21-23 ก.พ. 67   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  15พ.ย. 66
 


 21-23 ก.พ. 67  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 พ.ย. 66
 
Global Goals, Local Action: Looking Back and Moving Forward 2024 

 20 มี.ค. 67  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  31 ม.ค.67

26 เม.ย. 67

 

ณ อาคาร Student Center
มหาวิทยาลัยรังสิต

 

31 ธ.ค. 66

ารประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

17 พ.ค. 67

Online & Onsite

28 ก.พ. 67

การพัฒนาสังคมไทยยุคใหม่
สู่ความยั่งยืน

15 ธ.ค. 66

Online

22 พ.ย. 66

2nd NIC-NIDA
Conference, 2023

17-18 ส.ค. 66

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

15 ก.ค. 66

Create Sustainable Research

17 ต.ค. 66
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
31 ส.ค. 66

5th SMART: The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative
Medicine of Thailand

29-30 ก.ค. 66 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 30 มิ.ย. 66

ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 17 ประชากร
และสังคม 2566

30 มิ.ย. 66 ณ ห้องศิวะ โรงแรมอัศวิน
แกรนด์ คอนเวนชั่น
16 มิ.ย. 66

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ 15

1 ก.ย. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 15 มิ.ย. 66

I EEE Region 10 Technical Conference (2023)

31 ต.ค.- 3 พ.ย. 66  โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 31 พ.ค. 66

2023 AIRHED FORUM

8-9 พ.ค. 66 โรงแรมจัสมินซิดี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานครและแบบออนไลน์ 17 เม.ย. 66

The 7th RMUTH Conference and The 4th& 3rd RICE/Sus-LaB 4 Inernational Conference

16-18 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 31 พ.ค. 66

4 th Graduate Integrity:GI14

28 เม.ย. 66 คณะศิลปกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
28 ก.พ. 66

The 9th Conference on Green ASIA and Sustainability Forum

9 มิ.ย. 66 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 30 เม.ย. 66

The 16th ITS
Asia-Conference
(ITS Asia-Pacific 2023)

26-28 พ.ย. 66  Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers Bangkok, Thailand 25 ส.ค. 66

นวตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล

9 มิ.ย. 66 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 15 เม.ย. 66

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22

24-25 มิ.ย. 66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล
10 มิ.ย. 66

การประชุมวิชาการระดับชาติ
SMARTS Conference
ครั้งที่ 12

23 มิ.ย. 66 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 15 เม.ย. 66

วิทยาการจัดการเทพสตีวิชาการ

30 พ.ค. 66 Online 25 เม.ย. 66

AIC 2023 15th
Congress of the International Colour Association

28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 66 โรงแรม The River by Katathani Chiang Rai 28 ก.พ. 66

การประชุมวิชาการออนไลน์
เพื่อเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

9 มิ.ย. 66 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 31 มี.ค. 66

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15

1 เม.ย.​ 66 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 5 มี.ค. 66

Green ASIA and Sustainability Forum : inclusive and Equitable Quality Eductional Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal

9 มิ.ย. 66 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 31 มี.ค. 66

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2

9 มิ.ย. 66 Online
28 ก.พ. 65

การประชุมวิชาการ ม.อ. ตรัง วิจัยระด้บชาติ ครั้งที่ 12 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

5 เม.ย. 66 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 30 ม.ค. 66


The 14th Hatyau National and International Conference

19 พ.ค. 66 Online & Onsite 28 ก.พ. 66

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24

22 พ.ค. 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 21 เม.ย. 66
 
8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research

 24 Apr. 2023  National University of Laos, Laos PDR. 24 Mar. 2023 

17th National and International Conferenceon Humanities and Social Sciences


27 Mar. 2023

Phranakhon Rajabhat University, Thailand

24 Feb. 2023


20th International Social Sciences and Business Research Conference

26-28 Jun. 2023 The University of Queensland, Australia 26 May 2023

19th International Social Sciences and Business Research Conference

27 Feb. 2023 Manisa Celal Bayar Universitesi, Turkey 27 Jan. 2023
Go to top