Research Funds (ทุนวิจัย)

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
ทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ (ศาลรัฐธรรมนุญ)
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สถาบันพระปกเกล้า
ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
ฝ่ายวิชาการสกว.สัญจร ครั้งที่ 2
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 21
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สกว./สกอ.ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elesevier 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    
Go to top