กำหนดการต่างๆ (Schedule)
    กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ (ปีการศึกษา 2565) 
      Schedule for Comprehensive Examination (Academic Year 2022)
       
    ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 1/2565
      1st Written Comprehensive Examination, Academic Year 2022
       
    ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 4/2564
      4th Written Comprehensive Examination, Academic Year 2021
       
   

ลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้

      Registration for Comprehensive Examination 
       
      ประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้ 
      Comprehensive Exam Result
       
กฎและข้อบังคับ (Rules and Regulations)
    กฏและข้อบังคับการสอบประมวลความรอบรู้
    Rules and Regulations for Comprehensive Examination
       

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examinations Guide Lines)

    • 

Master of Business Administration (MBA-EP)

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

   

สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)

   

สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า (MBA-CV)

   

Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC) 

   

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (SC)

   

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)

   

สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (EM)

   

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)

   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS-ITM)

   

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)

Go to top