ตารางเรียน (เทอม 2/2566) Class Schedule (Semester 2/2023)
รุ่นเข้าปีการศีกษา 2566 (ปี 2) 2023 Entrants (Second Year)
   + Master of Business Administration (MBA-EP)   
   + Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
   + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                                                                   
   + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
   + หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
   + หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
   + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
   + หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
   + หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
     
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (For more Infomation)
   + คู่มือวางแผนการเรียน (Degree Plan)     
   +  คู่มือลงทะเบียน (Registration Handbook)  
     
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
     Phone : 02 407 3913-4
     E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Website :  https://admission.bu.ac.th/grad/
     LINE ID : @238hswmy
Go to top