ภาคการศึกษาที่ 1/2566 Semester 1/2023
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2566 (ปี 1) 2023 Entrants (First Year)
 +  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 +
Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 +
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                
 +
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 +
สาขาวิชาการจัดการนวตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ITHM)
 +
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
+ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
   
รุ่นเข้าปีการศีกษา 2565 (ปี 2) 2022 Entrants (Second Year)
 + Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 +
Master of Business dministration (MBA-EP)
 +
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 +
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 +
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 + หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
วิชาเสริมพื้นฐาน ปี 2566 (Preliminary Courses 2023)
 +  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 +
Master of Communication Arts in Global Commun·ication (MCA-GC)
 +
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP)                                                
 +
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 +
สาขาวิชานวตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ITHM)
 + หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
 +
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ITD)
 + หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (Summer Session 2022)
 + Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 +  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 +  Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 +
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP)                                              
 + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 +
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 +
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (Semester 2/2022)
 + Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 + Master of Business Administration (MBA-EP)
 +
Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 +
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                  
 +
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 +
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 +
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 +
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
   
Go to top