ตารางเรียน (เทอม 1/2566) Class Schedule (Semester 1/2023)
รุ่นเข้าปีการศีกษา 2565 (ปี 2) 2022 Entrants (Second Year)
   + Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
   + Master of Business dministration (MBA-EP)
   + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
   + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)                                                                                                        
   + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)  
   + หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
     
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (For more Infomation)
   + คู่มือวางแผนการเรียน (Degree Plan)     
   +  คู่มือลงทะเบียน (Registration Handbook)  
     
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
     Phone : 02 407 3913-4
     E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Website :  https://admission.bu.ac.th/grad/
     LINE ID : @238hswmy
Go to top