กำหนดการต่างๆ (Schedule)
      กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ (ปีการศึกษา 2565) 
        Schedule for Comprehensive Examination(Academic Year 2022)
         
      ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 1/2565
        1st Written Comprehensive Examination, Academic Year 2022
         
      ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 4/2564
        4th Written Comprehensive Examination, Academic Year 2021
         
     

ลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้

        Registration for Comprehensive Examination 
         
      •  ประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้ 
        Comprehensive Exam Result
         
กฎและข้อบังคับ (Rules and Regulations)
      กฏและข้อบังคับการสอบประมวลความรอบรู้
      Rules and Regulations for Comprehensive Examination
         

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examinations Guide Lines)

      • 

Master of Business Administration (MBA-EP)

     

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

     

สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)

     

สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า (MBA-CV)

     

Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC) 

     

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (SC)

     

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)

     

สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (EM)

     

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)

     

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS-ITM)

     

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)

Go to top