กำหนดการต่างๆ (Schedule)
    + กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ (ปีการศึกษา 2565) 
      Schedule for Comprehensive Examination(Academic Year 2022)
       
    + ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 3 (ปีการศึกษา 2565)
      Schedule for 3rd Comprehensive Examination (Academic Year 2022)
       
    + ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 2 (ปีการศึกษา 2565)
      Schedule for 2nd Comprehensive Examination (Academic Year 2022)
       
    +

ลงทะเบียนสอบประมวลความรอบรู้

      Registration for Comprehensive Examination 
       
    + ประกาศผลสอบประมวลความรอบรู้ 
      Comprehensive Exam Result
       
กฎและข้อบังคับ (Rules and Regulations)
    + กฏและข้อบังคับการสอบประมวลความรอบรู้
    + Rules and Regulations for Comprehensive Examination
       

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examinations Guide Lines)

    +

Master of Business Administration (MBA-EP)

    +

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

    +

สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)

    +

สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า (MBA-CV)

    +

Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC) 

    +

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (SC)

    +

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)

    +

สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (EM)

    +

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)

    +

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS-ITM)

    +

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)

Go to top