ตารางเรียน (Class Schedule)

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (Semester 1/2022)
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2565 (ปี 1) 2022 Entrants (First Year)
 · Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 ·  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 · Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                  
 · หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 · สาขาวิชาการจัดการนวตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ITHM)
 · หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
รุ่นเข้าปีการศีกษา 2564 (ปี 2) 2021 Entrants (Second Year)
 · Master of Business dministration (MBA-EP)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 · หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 · สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)
 · หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
วิชาเสริมพื้นฐาน ปี 2565 (Preliminary Courses 2022)
 · Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 ·  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 · Master of Communication Arts in Global Commun·ication (MCA-GC)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP)                                                  
 · หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 · สาขาวิชานวตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ITHM)
 · หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
 · สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ITD)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (Summer Session 2021)
 ·  Master of  Business Administration (MBA-EP) 
 ·  Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP)                                               
 · หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 · สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 · หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (Semester 2/2021)
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564 (ปี 1) 2021 Entrants (First Year)
 ·  Master of Business Administration (MBA-EP)
 · Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                  
 · หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 · สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 · หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
   
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Semester 1/2021
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564 (ปี 1) 2021 Entrants (First Year)
 ·  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 · Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                   
 · หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 · หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 · สาขาวิชาการจัดการนวตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ITHM)
 · หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
รุ่นเข้าปีการศีกษา 2563 (ปี 2) 2020 Entrants (Second Year)
 · Master of Business dministration (MBA-EP)
 · หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 · สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)
 · หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
 · หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)

 

 

Go to top