ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (Semester 2/2022)
 + Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
  Master of Business Administration (MBA-EP)
 + Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                  
 + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 + หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
   
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 Semester 1/2022
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2565 (ปี 1) 2022 Entrants (First Year)
 + Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 +  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 + Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                  
 + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 + สาขาวิชาการจัดการนวตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (ITHM)
 + หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
รุ่นเข้าปีการศีกษา 2564 (ปี 2) 2021 Entrants (Second Year)
 + Master of Business dministration (MBA-EP)
 + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 + หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
วิชาเสริมพื้นฐาน ปี 2565 (Preliminary Courses 2022)
 +
Doctor of Communication Arts Program in Global Communication (D.Com. Arts.)
 +  Master of  Business Administration (MBA-EP)
 + Master of Communication Arts in Global Commun·ication (MCA-GC)
 + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP)                                                  
 + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + +ลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 + สาขาวิชานวตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ITHM)
 +
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
 + สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ITD)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (Summer Session 2021)
 +  Master of  Business Administration (MBA-EP) 
 +  Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-TP)                                               
 +
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 + หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 Semester 2/2021
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564 (ปี 1) 2021 Entrants (First Year)
  Master of Business Administration (MBA-EP)
 + Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)
 + หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                  
 + หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (MME)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)
 + หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (ITHM)
 + หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
   

 

Go to top