การสอบประมวลความรอบรุ้ (Comprehesive Examination)

 
กำหนดการต่างๆ (Schedule)
 •  กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ (ปีการศึกษา 2563) 
  Schedule for Comprehensive Examination (Academic Year 2020)
 •

ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 3/2563

  Third Written Comprehensive Examination 2020
   
 
   
   
กฎและข้อบังคับ (Rules and Regulations)
กฏและข้อบังคับการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)
Rules and Regulations for Comprehensive Examination
   

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examinations Guide Lines)

 • 

Master of Business Administration (MBA-EP)

 •

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

 •

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)

 •

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า (MBA-CV)

 •

Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC) 

 •

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (SC)

 •

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)

 •

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (EM)

 •

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)

 •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS-ITM)

 •

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)

   
Go to top