อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)

คณะบัญชี

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะบัญชี - 292,890 41,970 38,400 - 42,840 41,400 - 36,440 38,200 - 33,240 20,400 - - - -

คณะบริหารธุรกิจ

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 284,690 40,770 37,800 - 37,440 34,200 - 37,040 36,200 - 33,440 27,800 - - - -
  สาขาวิชาการเงิน 284,690 40,770 37,800 - 37,440 34,200 - 37,040 36,200 - 33,440 27,800 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการ  284,690 40,770 37,800 - 37,440 34,200 - 37,040 36,200 - 33,440 27,800 - - - -
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 310,490 42,670 41,600 - 38,340 38,300 - 37,540 39,000 - 39,540 33,500 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 284,690 40,770 37,800 - 37,440 34,200 - 37,040 36,200 - 33,440 27,800 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 307,390 42,770 39,800 - 39,440 40,400 - 34,840 38,200 6,700 35,440 29,800 - - - -

คณะนิเทศศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะ
นิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  321,190 44,070 35,400 - 46,440 40,400 - 44,640 44,800 - 40,040 25,400 - - - -
  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 339,590 44,070 35,400 - 46,240 44,100 - 43,440 46,400 - 39,840 40,100 - - - -
  สาขาวิชา
การโฆษณา
319,490 44,070 35,400 - 41,340 41,900 - 42,640 42,700 - 40,940 30,500 - - - -
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 348,990 51,070 47,200 - 45,640 44,400 - 42,640 40,400 - 35,140 42,500 - - - -
  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  334,590 44,070 35,400 - 46,240 41,200 - 46,340 45,200 - 48,240 27,900 - - - -
  สาขาวิชาภาพยนตร์ 342,390 47,470 46,400 - 44,540 44,600 - 43,940 43,200 7,600 35,240 29,400 - - - -
  สาขาวิชาการสื่อสารตรา 317,490 44,070 35,400 - 41,340 41,900 - 42,640 41,600 - 40,040 30,500 - - - -

คณะนิติศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะนิติศาสตร์ - 297,690 37,770 39,600 - 37,440 36,200 - 36,440 37,600 - 36,440 36,200 - - - -

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทย 283,690 41,970 39,000 - 38,040 36,200 - 36,440 36,200 - 28,040 27,800 - - - -
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 287,890 41,970 39,000 - 38,040 36,200 - 36,440 36,200 - 32,240 27,800 - - - -
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 308,490 41,970 39,000 - 47,140 40,400 - 35,240 33,500 13,900 28,040 29,300 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 308,490 41,970 39,000 - 47,140 40,400 - 35,240 33,500 13,900 28,040 29,300 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 306,590 42,570 39,000 - 39,240 32,000 - 42,140 40,700 6,700 36,440 27,800 - - - -
  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 298,890 46,170 38,400 - 39,540 40,800 - 36,240 37,700 - 32,240 27,800 - - - -
  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 287,890 46,170 38,400 - 38,040 36,800 - 32,240 36,200 - 32,240 27,800 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) 421,440 68,820 55,600 19,000 63,840 63,000 - 9,000 59,140 17,900 17,000 48,140 - - - -

คณะเศรษฐศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 284,690 41,970 38,400 - 38,640 37,200 - 36,440 36,200 - 28,040 27,800 - - - -
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 284,690 41,970 38,400 - 38,640 37,200 - 36,440 36,200 - 28,040 27,800 - - - -

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 341,690 46,670 42,500 - 42,740 46,300 - 49,340 45,400 21,440 34,100 34,100 - - - -
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 344,990 45,670 41,500 10,900 42,640 40,200 - 45,540 47,900 15,700 21,440 33,500 - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 343,090 46,670 44,000 - 44,640 42,000 - 44,640 47,300 15,700 39,200 39,200 - - - -

คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 386,990 58,270 54,400 - 49,840 47,700 - 48,340 48,100 - 39,340 41,000 - - - -
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 385,290 50,070 50,100 - 49,340 51,400 - 51,140 49,900 - 47,140 36,200 - - - -
  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 394,090 49,670 50,800 - 50,740 51,900 - 52,140 51,900 - 42,340 44,600 - - - -
  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 423,990 50,670 50,700 - 55,840 56,400 - 59,340 58,600 - 52,240 40,200 - - - -

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะ
วิศวกรรม
ศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 391,490 46,570 50,100 - 51,240 46,300 - 52,740 52,000 4,200 46,040 42,300 - - - -
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 387,690 44,870 45,300 - 51,240 42,300 - 47,640 53,100 4,200 47,240 51,800 - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 375,090 46,270 44,000 - 51,740 51,500 - 48,940 44,100 4,200 41,840 42,500 - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต 361,190 41,770 42,400 - 48,740 50,000 - 44,940 44,400 4,200 43,140 41,600 - - - -

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 461,130 52,070 48,800 - 51,140 51,700 - 52,540 50,500 - 47,540 35,200 - 35,940 46,700 -
  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 397,090 51,070 48,800 - 49,940 51,700 - 53,540 49,800 - 39,540 52,700 - - - -

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี - ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ 396,000 49,500 49,500 - 49,500 49,500 - 49,500 49,500 - 49,500 49,500 - - - -

ภาคพิเศษ

อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร  (โดยประมาณ)
ระดับปริญญาตรี - ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ สาขา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในแต่ละภาคการศึกษา (บาท)
รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3
คณะบัญชี  การบัญชี 289,590 35,470 27,500 11,000 27,140 26,900 11,000 27,140 25,900 10,400 26,140 27,900 11,400 26,900 - -
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 275,490 30,470 27,500 14,600 31,340 31,300 11,400 30,940 30,100 10,400 31,540 25,900 - - - -
  สาขาวิชาการจัดการ
(การจัดการธุรกิจสมัยใหม่)
275,490 30,470 27,500 14,600 31,340 31,300 11,400 30,940 30,100 10,400 31,540 25,900 - - - -
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Event Communication) 317,690 36,470 32,800 12,300 34,940 34,600 13,700 36,840 35,700 12,800 25,840 29,500 12,200 - - -

BU International College

Estimated Tuition and Fees
4-Year Undergraduate International Programs
Marketing Major
Details Estimated Tuition and Fees per Semester and Credits (USD)
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 Total
(18 Cr.) (15 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (12 Cr.) (12 Cr.) (129 Cr.)
Tuition 1,200 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 800 800 8,600
Lab Fees - 43.33 33.33 33.33 - - - - 110
Other Fees 514 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 3,314.67
Total 1,714 1,440 1,638 1,630 1,604.67 1,596.67 1,204.67 1,196.67 12,024.67
Prep. Math 116.67* - - - - - - - 116.67*
Prep. Eng. 300** - - - - - - - 300**

 

Entrepreneurship Major
Details Estimated Tuition and Fees per Semester and Credits (USD)
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 Total
(18 Cr.) (15 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (12 Cr.) (12 Cr.) (129 Cr.)
Tuition 1,200 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 800 800 8,600
Lab Fees - 43.33 33.33 33.33 - - - - 110
Other Fees 514 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 3,314.67
Total 1,714 1,440 1,638 1,630 1,604.67 1,596.67 1,204.67 1,196.67 12,024.67
Prep. Math 116.67* - - - - - - - 116.67*
Prep. Eng. 300** - - - - - - - 300**

 

Business English Major
Details Estimated Tuition and Fees per Semester and Credits (USD)
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 Total
(18 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (18 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (9 Cr.) (120 Cr.)
Tuition 1,200 1,000 1,000 1,000 1,200 1,000 800 800 8,000
Lab Fees 10 33.33 - - - - - - 43.33
Other Fees 514 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 3,314.67
Total 1,724 1,430 1,404.67 1,396.67 1,604.67 1,396.67 1,204.67 1,196.67 11,358
Prep. Math 116.67* - - - - - - - 116.67*
Prep. Eng. 300** - - - - - - - 300**

 

Communication Arts Major
Details Estimated Tuition and Fees per Semester and Credits (USD)
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 Total
(18 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (12 Cr.) (120 Cr.)
Tuition 1,200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 8,000
Lab Fees 33.33 10 33.33 66.67 33.33 - - - 176.66
Other Fees 514 396.67 404.66 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 3,314.67
Total 1,747.33 1,406.67 1,438 1,463.34 1,438 1,396.67 1,404.67 1,196.67 11,491.33
Prep. Math 116.67* - - - - - - - 116.67*
Prep. Eng. 300** - - - - - - - 300**

 

Computer Graphics and Multimedia Major
Details Estimated Tuition and Fees per Semester and Credits (USD)
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 Total
(18 Cr.) (15 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (15 Cr.) (12 Cr.) (126 Cr.)
Tuition 1,400 1,200 1,700 1,600 1,500 1,500 1,100 1,266.67 11,266.67
Lab Fees 143.33 116.67 250 183.33 300 316.66 200 83.33 1,593.33
Other Fees 514 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 3,314.67
Total 2,057.33 1,713.34 2,354.67 2,180 2,204.67 2,213.33 1,704.67 1,746.67 16,174.67
Prep. Math 116.67* - - - - - - - 116.67*
Prep. Eng. 300** - - - - - - - 300**

 

International Tourism Management Major
Details Estimated Tuition and Fees per Semester and Credits (USD)
1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 3/3 4/1 4/2 Total
(18 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (18 Cr.) (16 Cr.) (18 Cr.) (3 Cr.) (18 Cr.) (6 Cr.) (133 Cr.)
Tuition 1,200 1,200 1,200 1,200 1,066.67 1,200 200 1,200 400 8,866.67
Lab Fees 10 266.67 133.33 66.67 33.33 133.33 - 100 - 743.33
Other Fees 514 396.67 404.67 396.67 404.67 396.67 396.67 404.67 396.67 3711.33
Total 1,724 1,863.34 1,738 1,663.34 1,504.67 1,730 596.67 1,704.67 796.67 13,321.33
Prep. Math 116.67* - - - - - - - - 116.67*
Prep. Eng. 300** - - - - - - - - 300**
Remarks:


1. The exchange rate is 30 baht for 1 USD, as of May 27, 2013.
2. Unless exempted according to the University’s admission requirements, new entrants are to take either
         Preparatory Mathematics Course or Preparatory English Courses or both. The tuition and fees for semester 1/1 will be added up accordingly.