บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

พฐ. 101  ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี
PL  101  Introduction to Accounting
ลักษณะงานในด้านการบัญชี ลักษณะของการบัญชี แนวความคิดขั้นพื้นฐานที่สำคัญ หลักการ บัญชีคู่ สมการบัญชี การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สินและทุน การลงบัญชีแยกประเภท งบการเงิน ความหมายของงบการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี
พฐ. 102  ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ธุรกิจ
PL  102  Introduction to Business Mathematics
เซต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติขั้นพื้นฐาน สมการและอสมการเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงเส้น เบื้องต้น เมตริกซ์ ลิมิตของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ และอินติกรัลของฟังก์ชันต่อเนื่อง
พฐ. 103  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
PL  103  Fundamental Statistics for Business Research
แนวคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล ความหมายของสถิติเชิงบรรยาย และสถิติเชิงอ้างอิง ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย วิธีการทำงานและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การป้อนข้อมูลการเรียกใช้คำสั่งต่างๆ การอ่านผลลัพธ์ที่ได้ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
พฐ.  104  การจัดการ
PL   104  Management
รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงาน เช่น สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยีและคู่แข่งในตลาด หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การบรรจุ และการจัดวางกำลังคน การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดำเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการ
พฐ. 107  เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
PL  107  Fundamentals of Economics
มูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การกำหนดราคาของปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกับธุรกิจภาคเอกชน

หมวดวิชาบังคับ

บธ. 611  การจัดการพฤติกรรมองค์การทางธุรกิจ   3 (3 - 0 - 9)
BA 611  Organizational Behavior Management in Business
การจัดการพฤติกรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจโดยเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ อาทิ  บทบาทและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมองค์การ การจัดการความขัดแย้ง  การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน  การบริหารเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการสร้างนวัตกรรมเพื่อองค์การ  การสร้างอำนาจในการบริหารตนเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  การเจรจาต่อรอง เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาของรายวิชายังครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ
บธ. 612  การจัดการทางการเงิน   3 (3 - 0 - 9)
BA  612  Financial Management
หลักการทางการเงินและการประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนที่ธุรกิจต้องการ การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง ตลอดจนการวางแผนและกำหนดแนวทางการควบคุมทางการเงินทั้งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจนั้นการศึกษาจะเน้นใช้กรณีศึกษา (Case Study)
บธ. 613  การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร   3 (3 - 0 - 9)
BA  613  Financial and Management Accounting
แนวคิดและแหล่งที่มาของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินของกิจการ ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีบริหาร อันประกอบด้วยประเภทของต้นทุน  วิธีการบัญชีต้นทุนรวมต้นทุนแปรได้ ต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต  การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมรวมถึงการวิเคราะห์และการรายงานผลการปฏิบัติการ
บธ. 614  การจัดการทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
BA  614  Marketing Management
บทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานด้านการตลาดที่มีสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อน พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การวางแผนและกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์และการจัดการเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด ตลอดถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
บธ. 615  การบริหารการปฏิบัติการ   3 (3 - 0 - 9)
BA  615  Operations Management
ระบบการวิเคราะห์ทางการผลิต การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิต การคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของสินค้าหรือบริการ การวางแผนกำลังการผลิตและทำเลที่ตั้งโรงงาน ได้แก่ การวางผังโรงงาน การออกแบบงานและการวัดงาน การวางแผนและการลำดับงาน การวางแผนสินค้าคงเหลือ การวางแผนด้านการขนส่ง และการควบคุมคุณภาพ
บธ. 712  การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ   3 (3 - 0 - 9)
BA  712  Strategic Management and Business Policy
การประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อนำมาใช้สร้างกลยุทธ์และนโยบาย ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การประเมินโอกาสและอุปสรรคภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นการกำหนดและประเมินผลกลยุทธ์และนโยบายที่ได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและเกมส์เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ การระบุปัญหา การระบุทางเลือกและการแก้ปัญหา
บธ. 713  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ   3 (3 - 0 - 9)
BA  713  Managerial Economics
การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการกำหนดนโยบาย ลักษณะของกำไรและการจัดกำไร   ลักษณะของตลาดที่แข่งขันในประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์อุปสงค์ และการพยากรณ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวต่อการดำเนินงานของธุรกิจ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหลายชนิดในขณะเดียวกัน งบประมาณเงินทุน การโฆษณา และการตั้งราคาสินค้า
บธ. 716  เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3 - 0 - 9)
BA  716  Information Technology
แนวความคิดหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารฐานความรู้ และสำนักงานครบวงจรการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางกลยุทธ์การแข่งขัน โดยเน้นผลกระทบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ภายในและภายนอกองค์กร
บธ. 717  ธุรกิจระหว่างประเทศ   3 (3 - 0 - 9)
BA  717  International Business
กระบวนการดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เน้นถึงการขับเคลื่อนทางกฎหมาย เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางด้านวัฒนธรรม ความหลากหลายของตลาดและผู้บริโภค รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่มีต่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
บธ. 718  การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ   3 (3 - 0 - 9)
BA  718  Applied Research in Business
ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยทางธุรกิจที่ครอบคลุมในเรื่องการวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวางกรอบแนวความคิด การตั้งสมมุติฐาน  การกำหนดประชากรและตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ การอภิปรายผล  และการนำผลวิจัยไปใช้กับการดำเนินงานทางธุรกิจให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชาเลือกทางการตลาด  (Marketing)

ตล. 711   เทคนิคเชิงปริมาณทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  711  Quantitative Technique in Marketing
บทบาทของการวิจัยในการจัดการทางการตลาด  การออกแบบวิจัยในการวิเคราะห์การตลาดการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ การทดสอบ การทดลอง วิธีการทดลองการประมาณ อุปสงค์ การประยุกต์ใช้วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นตรงและโปรแกรมประเภทอื่นๆ ในการวางแผนทางการตลาด รูปแบบของความน่าจะเป็นไปได้สำหรับความจงรักภักดีในตราสินค้า การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงซ้อน รูปแบบของการสั่งซื้อ และการตั้งราคาการขายปลีก
ตล. 712   การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ   3 (3 - 0 - 9)
MK  712  International Marketing Management
บทบาทและความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศ การวางรูปแบบองค์การและระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงวิธีการและกลยุทธ์สำคัญของการบริหารงาน การตลาดระหว่างประเทศวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและส่วนประสมของการตลาดระหว่างประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับภาษีการขนส่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาด ปัญหานโยบายการส่งเสริมและวิเคราะห์การส่งออกของไทย
ตล.  713  กลยุทธ์การโฆษณา   3 (3 - 0 - 9)
MK  713  Advertising Strategy
การประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคทางการโฆษณาเพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายทางด้านการสื่อสารทางการตลาด โดยเน้นถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางด้านการตลาด การเลือกวิธีการสื่อสารและสารที่เหมาะสมกับกลยุทธ์และงบประมาณทางการโฆษณา
ตล.  714  การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  714  Marketing Cost and Revenue Analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และกำไร โดยใช้หลักการทางต้นทุนและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้บริหาร เพื่อวางแผนควบคุมและตัดสินใจทางด้านการตลาด เน้นส่วนประกอบของต้นทุนและการวางระบบของค่าใช้จ่าย เพื่อขยายขอบเขตตลาดของสินค้าที่จะให้ได้กำไรสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนและรายรับโดยอาศัยหลักวิชาทางด้านการบัญชีและการเงิน
ตล. 715  นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  715  Marketing Policy and Strategy
กระบวนการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางด้านราคา และการตั้งราคาให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน การเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายและคนกลางเพื่อให้การดำเนินงานด้านการตลาดบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาใช้กรณีศึกษาตัวอย่างประกอบ
ตล. 716  การจัดการการส่งเสริมการจำหน่าย   3 (3 - 0 - 9)
MK 716  Promotion Management
หลักการและกลยุทธ์ของการส่งเสริมการจำหน่าย  ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารการโฆษณา การขายโดยตัวบุคคล การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและการกำหนดงบประมาณของการส่งเสริมการจำหน่ายให้เหมาะสมกับสภาพภายในและภายนอกองค์กร
ตล.  717  การวิเคราะห์ผู้บริโภคและการแบ่งส่วนของตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  717  Consumer Analysis and Market Segmentation
รูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคการวางรูปแบบเพื่อศึกษาวิเคราะห์ผู้บริโภคก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด วิธีและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพิจารณาด้านการแบ่งส่วนตลาด การประยุกต์ผลของการวิเคราะห์ผู้บริโภครวมทั้งการแบ่งส่วนตลาดเพื่อมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายทางการตลาด
ตล. 718   การวิจัยทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  718  Marketing Research
บทบาทของการวิจัยในการจัดการและการตัดสินใจทางการตลาด ซึ่งจะศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการนำเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาตัวอย่าง และการฝึกหัดในการวางรูปแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยในการพยากรณ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาการวางแผนกลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาดและการจัดช่องทางการจำหน่าย
ตล. 719   สัมมนาการจัดการทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  719  Seminar in Marketing Management
การค้นหาปัญหาทางด้านการตลาดซึ่งผู้ศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการนำมาอภิปรายกลุ่มคุณลักษณะ และเทคนิคที่ช่วยในการตัดสินใจทางการตลาดที่เน้นในเรื่องการกำหนดนโยบายการตลาดการปฏิบัติงานให้มีการประสานและความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานอื่นในองค์การและนอกองค์การโดยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ตล. 721  กลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้าทางการตลาด   3 (3 - 0 - 9)
MK  721  Marketing Distribution Strategy
การใช้หลักการตลาดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการกระจายสินค้าระหว่างผู้ผลิตผู้จำหน่าย และลูกค้า การกระจายสินค้าแบบห่วงโซ่ และการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้า  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้จำหน่าย  และระหว่างผู้จำหน่ายกับลูกค้า การวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และการปฏิบัติงานด้านการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
ตล. 722   การตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต   3 (3 - 0 - 9)
MK  722  Internet Marketing
การประยุกต์หลักการตลาดกับอินเทอร์เน็ต ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการตัดสินใจทางด้านการตลาดและผู้บริโภค อินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ  โอกาสทางการตลาดสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต บทบาทที่เปลี่ยนไปของการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  การกำหนดกลยุทธ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตทางการตลาด การวิจัยตลาดโดยใช้อินเทอร์เน็ต
ตล. 723  การตลาดบริการ   3 (3 - 0 - 9)
MK  723  Service Marketing
การพัฒนาและการบริหารงานบริการ ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้ากับบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการประเภทต่างๆ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า การวัดและการบริหารงานด้านคุณภาพของธุรกิจบริการ อุปสงค์ของลูกค้าต่อการบริการ โครงสร้างขององค์การที่เน้นการขายบริการ
ตล. 724  การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   3 (3 - 0 - 9)
MK  724  New Product Planning and Development
การพัฒนาและการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่  ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เทคนิคในการประเมินความน่าสนใจของประเภทผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาขนาดของตลาด  สถานภาพทางการแข่งขัน  รวมทั้งความสอดคล้องกันของผลิตภัณฑ์ใหม่กับความสามารถขององค์การ  การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่  การวัดผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่  การทดสอบตลาดในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  คุณสมบัติของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใหม่
ตล. 725   การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์   3 (3 - 0 - 9)
MK  725  Strategic Branding Management
ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับปัจจัยทางการตลาด  ผลกระทบของตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้บริโภค  กลยุทธ์การใช้ตราสินค้าเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด  การสร้างสรรค์ตราสินค้าสำหรับสินค้าใหม่ให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับ  การพัฒนาตราสินค้าสำหรับสินค้าเดิมที่มีอยู่  การประเมินคุณค่าของตราสินค้ากับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสินค้า  การประเมินประสิทธิภาพของตราสินค้า กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ตราสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การสร้างกลยุทธ์  การปฏิบัติการและการประเมินกลยุทธ์
ตล. 726    การสื่อสารทางการตลาดแบบอัจฉริยะ   3 (3 - 0 - 9)
MK 726    Intelligent Marketing Communication
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์รูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดแบบอัจฉริยะ  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขององค์ประกอบและเครื่องมือทางการสื่อสารทางการตลาด อาทิ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  การใช้พนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย  รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่นำเสนอเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าทั้งในระดับบุคคล  องค์การและสถาบัน  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบอัจฉริยะ อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมและการรับรู้ของผู้บริโภค  การวิเคราะห์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เป็นต้น การวางแผนและจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบอัจฉริยะที่ครบวงจร   การจัดสรรและบริหารงบประมาณ  รวมทั้งการปฏิบัติการและการประเมินผล
ตล. 727    โครงการและกิจกรรมทางการตลาดเชิงนวัตกรรม   3 (3 - 0 - 9)
MK 727    Innovative Marketing Project and Activity
แนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม  การเชื่อมโยงแนวคิดทางนวัตกรรมมาใช้กับกระบวนการจัดการโครงการและกิจกรรมทางการตลาด  ปัญหาและแนวทางในการสร้างนวัตกรรม  รูปแบบของโครงการและกิจกรรมทางการตลาดเชิงนวัตกรรม  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความสำเร็จของโครงการและกิจกรรมเชิงนวัตกรรม  ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการวิเคราะห์ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย การแข่งขัน  สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นต้น  การประเมินการลงทุน  การวางแผนและการปฏิบัติการโครงการ  และการประเมินผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการและกิจกรรม
ตล.  728    การตลาดระดับโลกสำหรับสินค้าและบริการของไทย   3 (3 - 0 - 9)
MK  728    World Class Marketing for Thai Products and Services
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสินค้าและบริการของไทย ปัญหาของสินค้าและบริการไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้างตราสินค้าและการวางตำแหน่งของสินค้าในตลาดโลก การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ การพัฒนาและการสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก และการจัดการศูนย์รวมสำหรับภาคอุตสาหกรรม
ตล.  729    การจัดการศูนย์รวมสำหรับภาคอุตสาหกรรม   3 (3 - 0 - 9)
MK  729    Hub Management for Industry Sectors
การจัดวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมสินค้าและภาคบริการของไทย การเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับความเป็นศูนย์รวม เช่น การจัดเตรียมทรัพยากรทางการผลิต การจัดระบบสาธารณูปโภค การจัดหาพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งฐานการผลิตการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น การจัดทำแผนกลยุทธ์และนโยบายเพื่อการบริหารจัดการให้ศูนย์รวมอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทิศทางเชิงนโยบาย การสนับสนุนของรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์รวม และการสร้างต้นแบบการจัดการศูนย์รวมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
หมวดวิชาเลือกทางการเงิน (Finance)
กง. 721    การจัดการทางการเงินขั้นสูง   3 (3 - 0 - 9)
FI    721    Advanced Financial Management
ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาและจัดสรรเงินทุนของธุรกิจ นโยบายการลงทุน  การประเมินค่ากิจการ  โครงสร้างทางการเงิน  ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่างๆ การวางแผนทางการเงิน และการพยากรณ์ทางการเงิน
กง. 722    การบริหารการเงินระหว่างประเทศ   3 (3 - 0 - 9)
FI    722    International Financial Management
ความสำคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวย และไม่ขัดต่อการลงทุนระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการลงทุน แหล่งและต้นทุนของเงินทุนการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ และการบริหารเงินทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ
กง. 723    สินเชื่อสำหรับเกษตรอุตสาหกรรม  3 (3 - 0 - 9)
FI    723    Agro-Industry Credit
ทฤษฎีราคาสินค้า  ราคาปัจจัยการผลิต ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อสินค้าเกษตรกรรมแหล่งและลักษณะของสินเชื่อสำหรับเกษตรอุตสาหกรรม บทบาทและนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจประเภทเกษตรอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประเภทของสินเชื่อ  ตลอดจนข้อกำหนดและอุปสงค์ของการปฏิบัติ
กง. 724    การวิเคราะห์เชิงประมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน   3 (3 - 0 - 9)
FI    724    Quantitative Analysis in Financial Decision
เทคนิคทางการเงินในการแก้ปัญหาที่มาจากการบริหารและการลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอนการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณเกี่ยวกับการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
กง. 725    ระบบข้อมูลทางการเงิน   3 (3 - 0 - 9)
FI    725    Financial Information Systems
หลักการและโครงสร้างของระบบและการจัดการข้อมูลทางการเงินในองค์กร การแบ่งประเภทข้อมูล และองค์ประกอบของระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและการปฏิบัติการขององค์กร กระบวนการของการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกจ่ายข้อมูลทางการเงิน บทบาทของเครื่องจักรสมัยใหม่ต่อการเก็บและกระจายข้อมูล รวมทั้งแนวโน้มของการพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงิน
กง. 726    ตลาดเงินและตลาดทุน   3 (3 - 0 - 9)
FI    726    Money and Capital Markets
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทานของเงินทุน ลักษณะของตลาดเงินและตลาดทุนความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินโครงสร้างและระดับของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
กง. 727    การจัดการสินค้าคงเหลือ   3 (3 - 0 - 9)
FI    727    Inventory Management
ความสำคัญของสินค้าคงเหลือที่มีต่อธุรกิจประเภทต่าง ๆ ประเภทของสินค้าคงเหลือ นโยบายในการเก็บรักษา  ตัวแบบและระบบการจัดการสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการลักษณะต่าง ๆ การคิดต้นทุนของการจัดการสินค้าคงเหลือ
กง. 728    งบประมาณ   3 (3 - 0 - 9)
FI    728    Budgeting
แนวความคิดของการบริหาร เทคนิคและวิธีการในการจัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว การใช้งบประมาณเพื่อการควบคุมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกิจการ (ทั้งการผลิตการจำหน่าย) การจัดทำงบประมาณชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณเพื่อการรายงาน
กง.  731    การลงทุน   3 (3 - 0 - 9)
FI    731    Investment
ปัญหาและขบวนการในการบริหารการลงทุนโดยการนำทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การศึกษาการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ประเภทของหลักทรัพย์และปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนการศึกษาอัตราดอกเบี้ยและการบริหารตราสารหนี้
กง. 732    การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   3 (3 - 0 - 9)
FI    732    Project Feasibility Studies
การประเมินการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมที่เป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค การพิจารณาแหล่งและการจัดหาเงินทุน การจัดทำงบประมาณการลงทุน และการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวสำหรับผลตอบแทนการลงทุนจากโครงการ
กง. 733  สัมมนาการจัดการทางการเงิน   3 (3 - 0 - 9)
FI    733  Seminar in Financial Management
การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินโดยใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน นักศึกษาจะถูกกำหนดให้ประเมินปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน  นอกจากนี้ยังต้องแสดงให้เห็นความสามารถในการแก้ปัญหา
กง. 734    การดำเนินการเพื่ออสังหาริมทรัพย์   3 (3 - 0 - 9)
FI    734    Real Estate Operations
ข้อบังคับทางกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์  วิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการอสังหาริมทรัพย์  แหล่งและนโยบายสินเชื่อในการจัดหา  สถานการณ์
ทางการตลาดและการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กง. 735    การจัดการสินเชื่อและหนี้   3 (3 - 0 - 9)
FI    735    Credit and Debt Management
โครงสร้างของการบริหารสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ นโยบายและความเสี่ยงในการพิจารณาสินเชื่อ ประเภทของหนี้สิน นโยบายการป้องกันหนี้เสีย การติดตามหนี้ การจัดชั้นหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารหนี้ที่มีปัญหาและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินเชื่อและหนี้
หมวดวิชาเลือกทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Electives)
บท.           731              บุคคลกับองค์การ   3 (3 - 0 - 9)
HR            731              Individual and Organization
จิตวิทยาทางการเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ได้แก่ ทฤษฎีและแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการของบุคคล การจูงใจ  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ
บท.  732  การจัดการกลุ่มที่เน้นงาน   3 (3 - 0 - 9)
HR            732             Managing Task-Oriented Groups
ความหมายของกลุ่มพนักงานที่เน้นงาน การจัดการทางการสื่อสารภายในและภายนอกกลุ่มทำงาน กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม ความเป็นผู้นำ การจัดการความขัดแย้งในกลุ่ม การประสานงานและการร่วมมือ  ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่ม
บท.           733             การจัดหาและประเมินผลบุคลากร   3 (3 - 0 - 9)
HR            733             Personnel Procurement and Evaluation
องค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนอัตรากำลังและการจัดทำแรงงาน การกำหนดมาตรการที่ใช้ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงาน การหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน การขาดงาน การประเมินตัวบุคคลทางด้านจิตวิทยา สังคม วิธีการพิจารณาประสิทธิภาพของการทำงานแต่ละบุคคล และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บท.           734              การวิจัยตามแนวแนะสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์   3 (3 - 0 - 9)
HR  734    Directed Research in Human Resource Management
ศึกษาวิจัยโดยอิสระในหัวเรื่องเฉพาะทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
บท.           735             สัมมนาแรงงานสัมพันธ์   3 (3 - 0 - 9)
HR            735             Seminar in Labor Relations
แนวความคิด กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และหลักวิชาเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรองและประเด็นต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล การบริหารและการจัดการทั้งด้านแรงงานและทางด้านบริหาร โดยนักศึกษาจะต้องร่วมกันพิจารณาปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์ โดยการศึกษากรณีตัวอย่าง
บท.           736             สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 (3 - 0 - 9)
HR            736             Seminar in Human Resource Management
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในองค์การ โดยการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
วิชาเลือกทางการจัดการ (Management Electives)
จก. 741     การจัดการองค์การที่ซับซ้อน   3 (3 - 0 - 9)
MG  741    Managing Complex Organization
การค้นคว้าทฤษฎีองค์การและประสิทธิผลเพื่อชี้นำผู้จัดการในการออกแบบโครงสร้างและกระบวนการการปฏิบัติงานขององค์การภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จก. 742    ระบบข้อมูลทางการจัดการ   3 (3 - 0 - 9)
MG  742    Management Information System
ความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับนโยบายการบริหาร  โครงสร้างของระบบข้อมูล พฤติกรรมของผู้ใช้ระบบข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบระบบข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การวางแผน การประสานงาน การควบคุม และการตัดสินใจทั้งภายในและภายนอกองค์การ การประเมินค่าของระบบ และการพัฒนาระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
จก. 743    สัมมนาในกระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ   3 (3 - 0 - 9)
MG  743    Seminar in Group Process and Leadership
แนวความคิดของการทำงานเป็นกลุ่ม หัวข้อของการศึกษา ได้แก่ กระบวนการทำงานในกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทัศนคติของบุคคล บทบาทและบุคลิกภาพของผู้นำ การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในการทำงาน การสร้างความร่วมมือของบุคคลในกลุ่ม และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะกับการเป็นผู้นำ
จก. 744     สัมมนาการจัดการธุรกิจ   3 (3 – 0 - 9)
MG 744     Seminar in Business Management
การประยุกต์แนวคิดทางการจัดการเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การอภิปรายโดยใช้กรณีศึกษา และประเด็นในปัจุบันเพื่อหาคำตอบให้กับธุรกิจ
จก. 745    การจัดการเพื่อธุรกิจค้าปลีก    3 (3 – 0 - 9)
MG  745    Retail Business Management
รูปแบบของการค้าปลีก ปัญหาในการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์การจัดโครงสร้างองค์การของธุรกิจ กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ  กลยุทธ์ทางการตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารระบบอุปทานลูกโซ่ของธุรกิจค้าปลีก  รวมถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จก.  746    การจัดการอุปทานลูกโซ่และการจัดส่ง   3 (3 – 0 - 9)
MG 746    Supply Chain and Logistics Management
ระบบอุปทานลูกโซ่ และการจัดส่งที่สร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาดโดยครอบคลุมถึงระบบการจัดหาวัตถุดิบ การบรรจุและการลำเลียงวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงเหลือการจัดการด้านคลังสินค้า การจัดหาสินค้า และการจัดการด้านการขนส่ง
จก. 747     นวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร   3 (3 – 0 - 9)
MG  747    Innovation and Organization Development
แนวคิดทางการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนา  รูปแบบของนวัตกรรมในองค์กร  ข้อดีของการมีนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรม  ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  นวัตกรรมกับการพัฒนาองค์ร และการวัดประสิทธิผลขององค์กรภายหลังการพัฒนา
จก. 748     การจัดการองค์กรข้ามชาติ   3 (3 – 0 - 9)
MG  748    Transnational Organization Management
การจัดการข้ามวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการปฏิบัติงานทางด้านพฤติกรรมองค์กรและทรัพยากรบุคคล  เนื้อหาวิชาจะเน้นถึงการพัฒนาทางด้านต่างๆ ในองค์กร ได้แก่การทำงานเป็นกลุ่ม ลักษณะการทำงานของผู้บริหาร  การให้อำนาจ  การเจรจาต่อรอง  ความขัดแย้งในการทำงานการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  การคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงาน  การประเมินผลงาน  และการให้ผลตอบแทน
จก. 749    กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน   3 (3 – 0 - 9)
MG  749    Competitive Strategy in Technology
บทบาทและคุณลักษณะของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา การวางแผนและควบคุมกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี การประเมินด้านความสามารถทางเทคโนโลยี และการจัดการด้านการถ่ายเทเทคโนโลยีระหว่างกิจการ
จก. 751    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3 (3 – 0 - 9)
MG  751    System Analysis and Design
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ การออกแบบระบบงาน ได้แก่ การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการประมวลผลและการควบคุม การออกแบบผลลัพธ์ การพัฒนาระบบงาน การทดสอบระบบงานการติดตั้งระบบงาน การประเมินผลระบบงาน และการจัดทำเอกสารของระบบ
จก. 752    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   3 (3 – 0 - 9)
MG  752    Decision Support System
กรอบแนวคิด และบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจความสัมพันธ์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จก. 753    โครงการสหวิทยาการเชิงสร้างสรรค์   3 (3 – 0 - 9)
MG 753    Creative Multidisciplinary Project
การสร้างสรรค์โครงการที่เกิดจากการนำวิทยาการจากหลายสาขามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการจัดทำโครงการ ตั้งแต่การเตรียมการ การวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางของการวางแผนกลยุทธ์  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ และการประเมินผลความสำเร็จด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม  รายวิชานี้เปิดให้ผู้เรียนจากสาขาต่างๆ ที่สนใจได้ทำโครงการร่วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดจากสาขาที่ตนเองมีพื้นฐานจากการศึกษานั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์โครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
จก.  754    การบริหารความสัมพันธ์เพื่อองค์การ   3 (3 – 0 - 9)
MG  754    Organizational Relationship Management
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุและผลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ ได้แก่ ความขัดแย้ง การต่อต้าน การเปลี่ยนแปลง การมอบหมายงาน การปฏิบัติงานภายหลังการควบรวมหน่วยงานและองค์การ การร้องเรียนจากผู้ปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ และบุคลิกภาพส่วนบุคคลเป็นต้น โดยเป็นการวิเคราะห์ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ
จก.  755    การจัดการทางการสื่อสารองค์การ   3 (3 – 0 - 9)
MG 755    Corporate Communication Management
แนวคิดและเครื่องมือทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ความต้องการขององค์การและผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นของสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย ได้แก่ การใช้การสื่อสารองค์การในการสร้างภาพลักษณ์ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข่าวลือขององค์การ การให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การกับลูกค้าและชุมชน
จก. 756    การจัดการเพื่อมาตรฐานคุณภาพองค์การ   3 (3 – 0 - 9)
MG  756    Quality Standard Management for Organization
การวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพในองค์การ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทบาทของมาตรฐานคุณภาพต่อการแข่งขันทางธุรกิจและการยอมรับทางสังคม กลยุทธ์เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลมาตรฐานคุณภาพ
หมวดวิชาเลือกทางการจัดการเพื่อธุรกิจบริการ
ธบ.  711  การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ   3 (3 – 0 - 9)
SM 711  Healthcare Business Management
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจการดูแลสุขภาพ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ธุรกิจบริการด้านความงาม ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ธุรกิจสปา เป็นต้น การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ครอบคลุมด้านการบริการ การผลิต การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเงินทุน การบริหารการจัดซื้อ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน เทคนิคการประเมินผล และการประเมินผลสำเร็จของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการทางการตลาด และการสื่อสารแบบบูรณาการ
ธบ.  712  การจัดการธุรกิจการอาหารและเครื่องดื่ม   3 (3 – 0 - 9)
SM 712  Food and Beverage Business Management
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจการอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขนมไทย และขนมต่างประเทศ เป็นต้น การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ครอบคลุมด้านการบริการ การผลิต การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเงินทุน การบริหารการจัดซื้อ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน เทคนิคการประเมินผล และการประเมินผลสำเร็จของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการทางการตลาด และการสื่อสารแบบบูรณาการ
ธบ.  713  การจัดการธุรกิจการบิน   3 (3 – 0 - 9)
SM  713 Airline Business Management
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจการบิน การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ครอบคลุมด้านการบริการ การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเงินทุน การบริหารการจัดซื้อ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน เทคนิคการประเมินผล และการประเมินผลสำเร็จของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการทางการตลาด และการสื่อสารแบบบูรณาการ
ธม.  714  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและที่พัก   3 (3 – 0 - 9)
SM 714 Hospitality Business Management
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจการโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการบริการที่พักประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์ตลาด และการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ครอบคลุมด้านการบริการ การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเงินทุน การบริหารการสำรองที่พัก การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน เทคนิคการประเมินผล และการประเมินผลสำเร็จของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการทางการตลาด และการสื่อสารแบบบูรณาการ

หมวดวิทยานิพนธ์

บธ.   700  วิทยานิพนธ์   12 (0 – 0 – 48)
BA    700   Thesis

หมวดการค้นคว้าอิสระ

บธ. 715    การค้นคว้าอิสระ   3 (0 – 0 – 12)
BA       715       Independent Study
ศึกษาและค้นคว้าอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาเฉพาะด้านทางการบริหารธุรกิจ