บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นักบริหารธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นลักษณะของการจัดแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการตลาด การบริหารการเงิน การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การจัดการทางธุรกรรมอื่นๆ ที่ใช้ประกอบกันเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมที่เหมาะสมด้านการบริหารองค์กรทั้งธุรกิจและภาครัฐให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรที่สร้างขึ้นนี้จึงมีความสอดคล้องที่สามารถตอบสนององค์กรที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่อไปนี้ คือ

  • การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคที่ต้องการนักวางแผนกลยุทธ์ที่มีความชำนาญทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับสูง
  • การขยายการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของการจ้างงานที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ในการบริหารธุรกิจสำหรับองค์กรข้ามชาติ
  • การขยายตลาดของธุรกิจสู่ต่างประเทศซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มี ความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยี

อัตราการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งขันทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มี วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสูงให้แก่องค์กรนั้น