บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครั้งแรกในประเทศไทยของการร่วมมือทางวิชาการ

ict-020

นักบริหารธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เชิงสร้างสรรค์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย TOT ACADEMY ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร): MBA IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) เพื่อผลิตนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้นำด้าน ICT ที่มีความเชียวชาญอย่างผู้รู้จริงผ่านการเรียนรู้จากผู้นำ ICT พร้อมรับประสบการณ์จริงจากการฝึกงานของบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ เพื่อให้สามรถพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู้บริบทของ “สังคมสารสนเทศ” ได้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

วััตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของประเทศและตลาด ICT
 2. เพื่อปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาละผู้ประกอบการด้านICT
คณาจารย์
ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและผู้เชียวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ ICT
 • ผู้บริหารระดับสูง ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  1. ดร.ทัศไนย เปียระบุตร
  2. ดร.มนต์ชัย หนูสง
  3. ดร.กำธร ไวทยกุล
  4. ดร.อานนท์ ทับเที่ยง 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1. ศ.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
   อดีตคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  2. พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
   กรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)
  3. ดร.บวร ปภัสราทร
   คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  4. ดร.พงษ์ชัย ศิรินฤมิตร
   รองประธานบริหาร บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณาจารย์ สถาบันวิชาการ ทีโอที
 • คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ