บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น

ธุรกิจความงามและแฟชั่น

การดำเนินการเกี่ยวกับความงามและแฟชั่นเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับสังคมในทุกภูมิภาคของโลก ด้วยสภาพเศรษฐกิจของแต่ละสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีการนำศิลปะ แขนงนี้มาสร้างเป็นรายได้ในรูปของธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินธุรกิจความงามและแฟชั่นลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้นั้น ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านนี้ควรจะต้องมีความรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำมาใช้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปะเข้ากับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการธุรกิจความงามและแฟชั่น เพื่อเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว