บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)

โปรแกรมการศึกษา

แผน ก. (วิทยานิพนธ์)

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1  

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 511     

Operations Management in Content Industry and Value Creation

3

3 – 0 - 9

CV 512     

Economics for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 - 9

CV 552

Research Methodology for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 - 9

 

 

9

9 - 0 - 27

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 513

Financial for Content Management and Value Creation                                  

3

3 – 0 - 9

CV 514

Marketing for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 – 9

CV 553

CV 554

Content and Value Creation Business Law

Design Management and Production*

3

3

3 – 0 – 9

2 – 2 - 9

 

 

12

11 – 2 - 36

ภาคฤดูร้อน

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 551

Strategic for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 - 9

CV 555

Digital Content Management      

3

3 – 0 - 9

 

 

6

6– 0 - 18

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 556

CV 600 

Seminar in Content Management and Value Creation

Thesis

3

6

3 – 0 – 9

0 – 0 – 18

 

9

3 – 0 - 27

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 600 

Thesis

6

0 – 0 – 18

 

6

3 – 0 - 18

แผน ข. (สอบประมวลความรอบรู้)

ชั้นปีที่

ภาคการศึกษาที่ 1  

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 511     

Operations Management in Content Industry and Value Creation

3

3 – 0 - 9

CV 512     

Economics for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 - 9

CV 552

Research Methodology for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 - 9

 

 

9

9 - 0 - 27

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 513

Financial for Content Management and Value Creation                                  

3

3 – 0 - 9

CV 514

Marketing for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 – 9

CV 553

CV 554

Content and Value Creation Business Law

Design Management and Production*

3

3

3 – 0 – 9

2 – 2 - 9

 

 

12

11 – 2 - 36

ภาคฤดูร้อน

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 551

Strategic for Content Management and Value Creation

3

3 – 0 - 9

CV 555

Digital Content Management      

3

3 – 0 - 9

 

 

6

6– 0 - 18

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง

CV 556

 

CV 601 

Seminar in Content Management and Value Creation

Elective Course 1                                                

Independent Study Project 1

3

3

3

3 – 0 – 9

3 – 0 – 9

0 – 0 - 9