บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)

รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

นักศึกษาแต่ละคนจะเรียนไม่เหมือนกัน พิจารณาจากวิชาที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ทำงาน มีรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้

สค.  401  การจัดการเพื่อการสร้างคุณค่า
CV  401   Management for Value Creation
สค.  402  การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
CV  402  Academic Reading and Writing
สค.  403  ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี
CV  403  Introduction to Accounting
สค.  404  ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการนวัตกรรม
CV  404  Introduction to Innovation Management
สค.  405  คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างงานสาระ
CV  405  Computer for Content Creation

หมวดวิชาบังคับ

นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับจำนวน 10 วิชา รวม 30 หน่วยกิต ดังรายชื่อวิชาต่อไปนี้

สค.  511  การจัดการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  511  Operations Management in Content Industry and Value Creation
สค.  512  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  512  Economics for Content Management and Value Creation
สค.  513  การเงินเพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  513  Financial for Content Management and Value Creation
สค.  514  การตลาดเพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  514  Marketing for Content Management and Value Creation
สค.  551  กลยุทธ์เพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  551  Strategic for Content Management and Value Creation
สค.  552  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3–0-9)
CV  552  Research Methodology for Content Management and Value Creation
สค.  553  กฎหมายธุรกิจด้านสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  553  Content and Value Creation Business Law
สค.  554  การจัดการงานออกแบบและการผลิต  3 (2-2-9)         
CV  554  Design Management and Production
สค.  555  การจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3 (3-0-9)
CV  555  Digital Content Management
สค.  556  สัมมนาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า  3 (3-0-9)
CV  556  Seminar in Content Management and Value Creation

หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาที่ศึกษาตามแผน ข. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต โดยเลือกวิชาใดก็ได้ตามรายชื่อวิชาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ให้เป็นวิชาเลือก หรือเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาของสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนอยู่ในบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายวิชาเลือกมีดังต่อไปนี้

วิชาเลือกสาขาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

สค.  651  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  3 (3-0-9)
CV  651  Tourism Management
สค.  652  การจัดการธุรกิจกีฬา  3 (3-0-9)
CV  652  Sport Management
สค.  653  การจัดการวัฒนธรรม  3 (3-0-9)
CV  653  Cultural Management

วิชาเลือกสาขาการตลาด

ตล.  613  กลยุทธ์การโฆษณา  3 (3-0-9)
MK  613  Advertising Strategy
ตล.  623  การตลาดบริการ  3 (3-0-9)
MK  623  Service Marketing

วิชาเลือกสาขาการเงิน

กง.  626  ตลาดเงินและตลาดทุน  3 (3-0-9)
FI  626  Money and Capital Markets

วิชาเลือกสาขาการจัดการ

จก.  647  การจัดการอุปทานลูกโซ่และการจัดส่ง  3 (3-0-9)
MG  647  Supply Chain and Logistics Management
จก.  652  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3 (3-0-9)
MG  652  System Analysis and Design

วิชาเลือกสาขาธุรกิจบันเทิงและการผลิต

นธ.  561  การจัดการธุรกิจข้ามสื่อ  3 (3-0-9)
CE  561  Cross Media Management
นธ.  562  การจัดการคุณค่าตราสินค้าและศิลปิน  3 (3-0-9) 
CE  562  Equity Management for Brand and Artist
นธ.  565  การจัดการเนื้อหาและสื่อสิ่งพิมพ์  3 (3-0-9)
CE  565  Publishing Management 
นธ.  566  การจัดการแสดงสดและการจัดหาแหล่งทุน  3 (3-0-9)
CE  566  Live Entertainment and Sponsorship Management 
นธ.  573  การบริหารสื่ออิเล็คทรอนิกส์แบบผสมผสาน  3 (2-2-9)
CE  573  Convergence Electronic Media Business
นธ.  576  การจัดการการผลิตด้านดนตรี  3 (2-2-9)
CE  576  Music Production Management
นธ.  577  การจัดการการผลิตงานด้านวิทยุและโทรทัศน์  3 (2-2-9)
CE  577  Radio and Television Production Management
นธ.  578  กลยุทธ์การจัดการเนื้อหา  3 (3-0-9)
CE  578  Content Strategic Management

หมวดวิทยานิพนธ์

สค.  600  วิทยานิพนธ์  12 (0-0-36)
CV  600  Thesis

หมวดการค้นคว้าอิสระ

สค.  601  โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1  3 (0-0-9)
CV  601  Independent Study Project 1

สค.  602  โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 2  3 (0-0-9)
CV  602  Independent Study Project 2