บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)

การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

จากนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา นำมาสู่การเกิดอุตสาหกรรมสาระ การสร้างคุณค่าและบริการรูปแบบใหม่ ที่มีการกระจายตลาดอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว อาทิ การซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแสดงผลงานบนเว็บไซต์ การดาวน์โหลด Content ต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ วรรณกรรม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างนักประกอบการและนักวิชาชีพในการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าและบริการของประเทศไทย

โดยหลักสูตรมิได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ ให้สามารถพัฒนาและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการธำรงรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของไทย ตามหลักเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักจัดการสาระและสร้างคุณค่าที่มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า ถูกออกแบบมาให้เกิดความโดดเด่นทั้งทางด้านทักษะ ความสามารถที่แตกต่าง และสร้างให้เกิดความเชี่ยวชาญที่จะบูรณาการความรู้และนวัตกรรมที่หลากหลาย อันจะนำมาสู่การเสริมสร้างความได้เปรียบในทุกการแข่งขันของธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์