บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:
Master of Business Administration
(Content Management and Value Creation)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
บธ.ม. (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:
M.B.A. (Content Management and Value Creation)

 

จำนวนหน่วยกิต

42 หน่วยกิต

 

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ส่วนตำราและเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า
  2. นักวิชาการธุรกิจอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า
  3. ผู้อำนวยการผลิตสื่อ สาระ และรายการ
  4. นักลงทุน
  5. ผู้พัฒนา ผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสาระและการสร้างคุณค่า
  6. นักการตลาด นักวางแผนสื่อ
  7. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า
  8. ศิลปิน ผู้สร้างสรรค์สื่อสาระ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 อาจสมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป
  2. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ