บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)

แผนการศึกษา

แผน ก. (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต 

แผน ข. (สอบประมวลความรอบรู้)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับ หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 6 หน่วยกิต
รวม 42 หน่วยกิต