บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาระและการสร้างคุณค่า)

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

สค.  401  การจัดการเพื่อการสร้างคุณค่า

CV  401  Management for Value Creation

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ กระบวนการสร้างคุณค่า วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงาน โดยครอบคลุมถึงสภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมสาระและแนวโน้มในอนาคต การบริหารจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการตลาด การบริหารการผลิต การจัดการทางการเงิน และครอบคลุมกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจและการควบคุมงานให้ดำเนินตามนโยบายที่วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการ


สค.  402  การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ

CV  402  Academic Reading and Writing

ลักษณะการใช้ภาษาในเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำรา การตีความหมายในการอ่าน เอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ รูปแบบและวิธีการเขียน รายงาน บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอกสารประกอบ การค้นคว้าและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ วิธีการนำเสนอด้วยวาจาและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


สค.  403  ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี

CV  403  Introduction to Accounting

ลักษณะของการบัญชี แนวความคิดขั้นพื้นฐานที่สำคัญ หลักการบัญชี คู่สมการบัญชี การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน การลงบัญชีแยกประเภท งบการเงิน ความหมายของงบการเงิน การวิเคราะห์ รายงานการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี


สค.  404  ความรู้เบื้องต้นทางการจัดการนวัตกรรม

CV  404  Introduction to Innovation Management

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ซึ่งแข่งขันกันด้วยการบริการและความรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด


สค.  405  คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างงานสาระ

CV  405  Computer for Content Creation

วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานสาระ คุณสมบัติและการทำงานของแต่ละโปรแกรม กระบวนการสร้างงานและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมต่างๆ ประเภทของข้อมูล การแปลงและการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆ ข้อดี ข้อเสียของไฟล์แต่ละประเภท และการใช้งานร่วมกันระหว่างระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน


หมวดวิชาบังคับ

สค.  511  การจัดการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า

CV  511  Operations Management in Content Industry and Value Creation

การออกแบบการปฏิบัติการและการวิเคราะห์ระบบการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของตลาด เน้นหนักด้านการการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการปฏิบัติ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาระ สินค้าและบริการ


สค.  512  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

CV  512  Economics for Content Management and Value Creation

แนวความคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายของธุรกิจสาระและการสร้างคุณค่า  โดยเฉพาะทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ที่รวมถึงทฤษฎีของธุรกิจ  ทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภค และทฤษฎีตลาด ลักษณะของกำไรและการจัดกำไร   ลักษณะของตลาดที่แข่งขันในประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์อุปสงค์ และการพยากรณ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวต่อการดำเนินงานของธุรกิจ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหลายชนิดในขณะเดียวกัน งบประมาณเงินทุน การโฆษณา และการตั้งราคาสินค้า


สค.  513  การเงินเพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

CV  513  Financial for Content Management and Value Creation

หน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์ตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินในธุรกิจสาระและการสร้างคุณค่า การจัดหาเงินทุนที่ธุรกิจต้องการ การตัดสินใจลงทุนภายใต้ความเสี่ยง ตลอดจนการวางแผนและกำหนดแนวทางการควบคุมทางการเงิน อัตราผลตอบแทนทั้งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจนั้น


สค.  514  การตลาดเพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

CV  514  Marketing for Content Management and Value Creation

หน้าที่และความสำคัญของการจัดการด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีสภาพสลับซับซ้อน พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การวางแผนและกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์และการจัดการเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด ตลอดถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อสรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น


สค.  551  กลยุทธ์เพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

CV  551  Strategic for Content Management and Value Creation

รูปแบบ หลักการและแนวคิดในการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจสาระและการสร้างคุณค่า ตลอดจนรูปแบบของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานด้านสาระและการสร้างคุณค่าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี แนวโน้มความต้องการงานสาระของผู้บริโภคในอนาคต


สค.  552  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

CV  552  Research Methodology for Content Management and Value Creation

แนวทางการดำเนินการวิจัย เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า โดยเน้นถึงการสื่อสารด้วยการแปลความหมายและการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำวิจัย เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์โอกาส การวางแผนงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการกำหนดกลยุทธ์ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ


สค.  553  กฎหมายธุรกิจด้านสาระและการสร้างคุณค่า

CV  553  Content and Value Creation Business Law

ประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายที่เชื่อมโยงกับธุรกิจสาระและการสร้างคุณค่า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตสาระ บทบาทของตัวแทน ผู้จัดการ การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในสื่อต่างๆ และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมสาระและการสร้างคุณค่า


สค.  554  การจัดการงานออกแบบและการผลิต

CV  554  Design Management and Production

หลักการการจัดการออกแบบและผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบ ขั้นตอน ของการผลิต และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อนำไปวิเคราะห์และสร้างแผนกลยุทธ์ในการจัดการสื่อสาระได้อย่างเหมาะสม


สค.  555  การจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

CV  555  Digital Content Management

การบริหารจัดการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน สื่อที่มีอิทธิพลต่องานสาระและการสร้างคุณค่าในการเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ การจัดเตรียม การจัดส่งและการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้บริการเสมือนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งสัญญาณภาพและเสียงในแบบวิทยุโทรทัศน์ การเป็นพื้นที่สำหรับการทำการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างและกำหนดรูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์ตามที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง และผู้บริโภคสามารถตอบสนองงานได้ทันที


สค.  556  สัมมนาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

CV  556  Seminar in Content Management and Value Creation

วิเคราะห์และสัมมนาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริงในองค์การธุรกิจ เพื่อนำไปสู่บทสรุปเป็นชุดประสบการณ์ ผลงานของนักศึกษาจะได้รับการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ เพื่อนำความรู้ไปเชื่อมต่อกับหลักจริยธรรมในการบริหารธุรกิจ ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม การวัดผลการศึกษาจะเป็น S (Satisfactory) – เป็นที่น่าพอใจ และ U (Unsatisfactory) – ไม่เป็นที่น่าพอใจ


หมวดวิชาเลือก

สค.  651  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

CV  651  Tourism Management

ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต  ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม รูปแบบการบริการและการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว


สค.  652  การจัดการธุรกิจกีฬา

CV  652  Sport Management

การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี ด้านบริหารธุรกิจและการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจกีฬา เช่น การจัดกิจกรรมการกีฬา การจัดตั้งทีมหรือสโมสร รูปแบบการให้บริการ ศูนย์การออกกำลังกาย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต


สค.  653  การจัดการวัฒนธรรม

CV  653  Cultural Management

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวความคิดทางด้านการบริหารจัดการในงานวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีของชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ตล.  613  กลยุทธ์การโฆษณา

MK  613  Advertising Strategy

การนำเอาทฤษฎีโฆษณาประยุกต์ใช้รวมทั้งเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการโฆษณาเฉพาะทางการโฆษณาบางปัญหาซึ่งธุรกิจที่ทำการโฆษณาประสบอยู่ วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางด้านการตลาด รวมทั้งการติดต่อสื่อสารมาเพื่อการวางแผนการโฆษณา การสร้างกลยุทธ์และยุทธวิธีการโฆษณา การเลือกสื่อและข้อความโฆษณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด และงบประมาณการโฆษณาที่มีอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับสำนักงานโฆษณา การวิจัยและการประเมินผลโฆษณา จรรยาบรรณ กฎระเบียบและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการโฆษณา


ตล.  623  การตลาดบริการ

MK  623  Service Marketing

การพัฒนาและการบริหารงานบริการ  ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้าและบริการ ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ ตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการประเภทต่างๆ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า การวัดและการบริหารงานด้านคุณภาพของธุรกิจบริการ อุปสงค์ของลูกค้าต่อการบริการ โครงสร้างขององค์กรที่เน้นการขายบริการ


กง.  626  ตลาดเงินและตลาดทุน

FI  626  Money and Capital Markets

ความรู้เกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน โครงสร้างของตลาดแต่ละประเภท ตลอดจนผลสะท้อนของตลาดการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทานของเงินทุน ลักษณะของตลาดเงินและตลาดทุน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินโครงสร้างและระดับของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อเศรษฐกิจ


จก.  647  การจัดการอุปทานลูกโซ่และการจัดส่ง

MG  647  Supply Chain and Logistics Management

ระบบอุปทานลูกโซ่ และการจัดส่งที่สร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาด โดยครอบคลุมถึง ระบบการจัดหาวัตถุดิบ การบรรจุและการลำเลียงวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดการด้านคลังสินค้า การจัดหาสินค้า และการจัดการด้านการขนส่ง


จก.  652  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

MG  652  System Analysis and Design

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาระบบงานปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ การออกแบบระบบงาน ได้แก่ การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการประมวลผลและการควบคุม การออกแบบผลลัพธ์ การพัฒนาระบบงาน การทดสอบระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การประเมินผลระบบงาน และการจัดทำเอกสารของระบบ


นธ  561  การจัดการธุรกิจข้ามสื่อ

CE  561  Cross Media Management

ศึกษาพื้นฐานการบริหารจัดการและการผลิตข้ามสื่อ การเป็นเจ้าของธุรกิจข้ามสื่อ ประเด็นด้านกฎหมาย ผลกระทบที่มีต่อเครือข่ายการผลิตเนื้อหา แนวทางการนำมาใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองธุรกิจและอนาคตของธุรกิจข้ามสื่อ


นธ.  562  การจัดการคุณค่าตราสินค้าและศิลปิน

CE  562  Equity Management for Brand and Artist

ศึกษาความจำเป็นในการสร้างตราสินค้าและบริการของธุรกิจบันเทิงให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการ การจัดคุณค่า การสร้างภาพลักษณ์ในระยะยาว  รวมทั้งศึกษาถึงประโยชน์ วิธีการสื่อสารทางการตลาด  กลยุทธ์  ขั้นตอนและเทคนิคในการจัดคุณค่าตราสินค้าและศิลปิน


นธ.  565  การจัดการเนื้อหาและสื่อสิ่งพิมพ์

CE  565  Publishing Management

หลักการจัดเนื้อหาและสื่อสิ่งพิมพ์ สภาพแวดล้อม โครงสร้าง และกระบวนการการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ โดยศึกษาครอบคลุมถึงสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์บนเว็บไซต์ รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์เผยแพร่


นธ.  566  การจัดการแสดงสดและการจัดหาแหล่งทุน

CE  566  Live Entertainment and Sponsorship Management

ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบการจัดการแสดงสด ทั้งในแบบละครเวที คอนเสิร์ต มหรสพการแสดง งานเทศกาล งานเฉลิมฉลอง มหกรรมกีฬา ฯลฯ  เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทุกขั้นตอนของการจัดสร้างงาน  สามารถค้นหาแกนหลักและลักษณะเด่นของงานเพื่อส่งเสริมการขาย  เพื่อประโยชน์ต่อการหาแหล่งเงินทุน รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบการบริหารและการแลกเปลี่ยนทางด้านธุรกิจกับแหล่งเงินทุน


นธ.  573  การบริหารสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

CE  573  Convergence Electronic Media Business

ศึกษาการบริหารจัดการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสานซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่องานการผลิตและธุรกิจบันเทิงในการเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ การจัดเตรียม การจัดส่งและการนำเสนอเนื้อหาของงานบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การให้บริการเสมือนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งสัญญาณภาพและเสียงในแบบวิทยุโทรทัศน์ การเป็นพื้นที่สำหรับการทำการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างและกำหนดรูปแบบการนำเสนอภาพลักษณ์ตามที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง และผู้บริโภคสามารถตอบสนองงานได้ทันที


นธ.  576  การจัดการการผลิตด้านดนตรี

CE  576  Music Production Management

ปัจจัยและองค์ประกอบการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตงานด้านดนตรี โดยเน้นกรณีศึกษาด้านการวางแผนการควบคุม การประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่าย อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ งานโฆษณา เป็นต้น


นธ.  577  การจัดการการผลิตงานด้านวิทยุและโทรทัศน์

CE  577  Radio and Television Production Management

วิเคราะห์ถึงปัจจัย องค์ประกอบและโครงสร้างของการบริหารจัดการการผลิต งานด้านวิทยุ และโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดการการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ประเภทข่าว สารคดี เกมโชว์  วาไรตี้  ทอล์คโชว์ และละคร เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล


นธ.  578  กลยุทธ์การจัดการเนื้อหา

CE  578  Content Strategic Management

วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านเนื้อหาในงานสื่อสารมวลชน ทั้งประเภทข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิง โดยศึกษาถึงยุทธวิธีการวางแผน การควบคุม การกำหนดเนื้อหาทางการสื่อสารที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่งขัน สภาวการณ์ทางการตลาด โดยคำนึงถึงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนิเทศศาสตร์


หมวดวิทยานิพนธ์

สค.  600  วิทยานิพนธ์

CV  600  Thesis

เน้นการวิจัยและการพัฒนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท


หมวดการค้นคว้าอิสระ

สค.  601  โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1

CV  601  Independent Study Project 1

ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทำความตกลงร่วมกันในหัวข้อและโครงร่างการศึกษา ผลของการศึกษาด้วยตนเองจะต้องนำเสนอและผ่านการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจำของหลักสูตร การวัดผลการศึกษาจะเป็น S (Satisfactory) – เป็นที่ น่าพอใจ และ U (Unsatisfactory) – ไม่เป็นที่น่าพอใจ


สค.  602  โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 2

CV  602  Independent Study Project 2

(Prerequisite : สค. 601โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1)

ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า โดยเป็นการศึกษาต่อเนื่องจาก สค. 601 โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 1นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทำความตกลงร่วมกันในการค้นคว้าเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สมบูรณ์ เพื่อนำเสนอและผ่านการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจำของหลักสูตร