นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

รายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน


เป็นรายวิชาที่มุ่งปรับพื้นความรู้ด้านการเขียนเชิงวิชาการ การวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัยและการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท โดยไม่นับรวมเป็น             หน่วยกิตของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

 

พฐ. 111  การเขียนเชิงวิชาการ  
PL  111  Academic Writing

พฐ. 112  การวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัย
PL  112  Data Analysis and Interpretation

พฐ. 113  การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์                                       
PL  113  English Application in Strategic Communications

พฐ. 114  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์                                                            
PL  114  Introduction to Strategic Communications

หมวดวิชาบังคับ

นศ. 651  ทฤษฎีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  651  Strategic Communications Theories

นศ. 652  การวิจัยการสื่อสาร  3 (3 – 0 – 9)
CA  652  Communication Research

นศ. 653  บริบทในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  653  Contexts in Strategic Communications

นศ. 654  การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3 (3 – 0 – 9)
CA  654  Stakeholder Relationship Management

นศ. 655  สัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  655  Strategic Communications Seminar
 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

วิชาเฉพาะสาขา แผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต)

นศ. 656 การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ 3 (3 – 0 – 9)
CA 656 Strategic Corporate Communication
นศ. 657 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3 (3 – 0 – 9)
CA 657 Strategic Communication Planning
นศ. 658 การจัดการสารเชิงกลยุทธ์ 3 (3 – 0 – 9)
CA 658 Strategic Message Management
นศ. 659 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ 3 (3 – 0 –3)
CA 659 Quantitative Communication Research (สอบผ่านวิชา นศ. 652 การวิจัยการสื่อสาร)

นศ. 660 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ 3 (3 – 0 – 9)
CA 660 Qualitative Communication Research (สอบผ่านวิชา นศ. 652 การวิจัยการสื่อสาร)

 

หมวดวิชาเลือก

 

หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข.)

1. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ

นศ. 611  ภาวะผู้นำและการสื่อสารในทีมงาน  3 (3 – 0 – 9)
CA  611  Leadership and Team Communication

นศ. 612  การเป็นผู้ประกอบการนิเทศศาสตร์  3 (3 – 0 – 9)
CA  612  Communications Entrepreneurship    
    
นศ. 613  การเจรจาต่อรองและการสร้างความร่วมมือ  3 (3 – 0 – 9)
CA  613  Negotiation and Collaboration

นศ. 614  การสื่อสารเพื่อการจัดการ  3 (3 – 0 – 9)
CA  614  Communication for Management

นศ. 615  การจัดการความเปลี่ยนแปลง  3 (3 – 0 – 9)
CA  615  Change Management

นศ. 616  การจัดการผลลัพธ์การสื่อสาร  3 (3 – 0 – 9)
CA  616  Communication Outcome Management


2. กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารสู่สาธารณะเชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Communication Management)

 

นศ. 617  การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติขั้นสูง  3 (3 – 0 – 9)
CA  617  Advanced Issue Management and Crisis Communication

นศ. 618  กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์  3 (3 – 0 – 9)
CA  618  Brand Communication Strategy

นศ. 619  การจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  619  Strategic Public Relations Management

นศ. 620  กลยุทธ์การจัดการงานโฆษณาขั้นสูง  3 (3 – 0 – 9)
CA  620  Advanced Advertising Management Strategy

นศ. 621  การจัดการการสื่อสารการเมือง  3 (3 – 0 – 9)
CA  621  Political Communication Management

3. กลุ่มวิชาการสื่อสารประเด็นร่วมสมัย  (Contemporary Issue Communications)

 

นศ. 622 การจัดการการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (3 – 0 – 9)
CA  622 Communication Management for Corporate Social Responsibility

นศ. 623 การรณรงค์การตลาดเพื่อสังคม  3 (3 – 0 – 9)
CA  623 Social Marketing Campaign

นศ. 624 การสื่อสารสุขภาพและนโยบายสนับสนุน  3 (3 – 0 – 9)
CA  624 Health Communication and Advocacy

นศ. 625 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3 – 0 – 9)
CA  625 Cross-Cultural Communication

นศ. 626 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจกีฬาและบันเทิง  3 (3 – 0 – 9)
CA  626 Strategic Communications for Sport and Entertainment Business


4)กลุ่มวิชาการจัดการสื่อสมัยใหม่ นวัตกรรมสื่อและกิจกรรมองค์กร (New Media, Events and Innovative Media Management)

นศ. 627  การรู้เท่าทันสื่อและการวิพากษ์สื่อ  3 (3 – 0 – 9)
CA  627  Media Literacy and Media Criticism

นศ. 628  การจัดการสื่อสมัยใหม่และนวัตกรรมสื่อ  3 (3 – 0 – 9)
CA  628  New Media and Innovative Media Management

นศ. 630  การผลิตงานเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (2 – 2 – 9)
CA  630  Production of Strategic Communications

นศ. 631  การผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์ขององค์กร  3 (2 – 2 – 9)
CA  631  Corporate Print and Online Publication

นศ. 632  โครงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เชิงสร้างสรรค์  3 (3 – 0 – 12)
CA  632  Creative Interdisciplinary Project           
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: นศ. 701 การค้นคว้าอิสระ)
นอกจากรายวิชาดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

แผน ก.  แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

นศ. 700   วิทยานิพนธ์  12 (0 – 0 – 36)
CA  700    Thesis
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: นศ.  659  การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ หรือ CA  660 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ)

หมวดการค้นคว้าอิสระ

นศ. 701    การค้นคว้าอิสระ  3 (0 – 0 – 12)
CA  701    Independent Study
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: นศ.  659 การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ หรือ CA  660 การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ)