นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

โปรแกรมการศึกษา

แผน ก. (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 651

นศ. 652

ทฤษฎีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การวิจัยการสื่อสาร

3

3

3 – 0 – 9

3 – 0 – 9

นศ. 653

นศ. 656

บริบทในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์

3

3

 

3 – 0 – 9

3 – 0 – 9

 

 

 

 

 

 

 

12

12 – 0 – 36

 


 

                                                              ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                           

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 654

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3

3 – 0 – 9

นศ. 657

นศ. 658

นศ. 659

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การจัดการสารเชิงกลยุทธ์

การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ
หรือ

3

3

3

3 – 0 – 9

3 – 0 – 9

3 – 0 – 9

นศ. 660

การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ

3

 3 – 0 – 9

 

 

 

 

 

 

12

12 – 0 – 36

 

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 655

สัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

3

3 – 0 – 9

นศ. 700

วิทยานิพนธ์

6

0 – 0 – 18

 

 

 

 

 

 

9

3 – 0 – 27

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 700

วิทยานิพนธ์

6

0 – 0 – 18

 

 

 

 

 

 

6

0 – 0 – 18

 

 

 

แผน ข.  (ไม่ทำวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรอบรู้)

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 651

นศ. 652

ทฤษฎีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การวิจัยการสื่อสาร

3

3

3 – 0 – 9

3 – 0 – 9

นศ. 653

บริบทในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

3

3 – 0 – 9

นศ. 656

การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์

3

3 – 0 – 9

 

 

 

 

 

 

12

12 – 0 – 36

 

 

                                                              ภาคการศึกษาที่ 2

                                                                           

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 654

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3

3 – 0 – 9

นศ. 657

การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

3

3 – 0 – 9

นศ. 658

การจัดการสารเชิงกลยุทธ

3

3 – 0 – 9

นศ. 659

การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ
หรือ

3

3 – 0 – 9

นศ. 660

การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ

 3

3 – 0 – 9

 

 

 

 

 

 

12

12 – 0 – 36

 

ภาคฤดูร้อน

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

 

วิชาเลือก 2

3

3 – 0 – 9

 

วิชาเลือก 2

3

3 – 0 – 9

 

 

 

 

 

 

6

3 – 0 – 21

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง

นศ. 655

สัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

3

3 – 0 – 9

นศ. 701

การค้นคว้าอิสระ

3

0 – 0 – 12

 

วิชาเลือก 1

3

3 – 0 – 9

 

 

 

 

 

 

9

6 – 0 – 27