นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

ข้อมูลทั่วไป

 

ชื่อหลักสูตร

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรภาษาไทย)
Master of Communication Arts Program in Strategic Communications (Thai Program)


ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
:
Master of Communication Arts (Strategic Communications)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
นศ.ม. (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
:
M.Com.Arts (Strategic Communications)

 

จำนวนหน่วยกิต    39 หน่วยกิต


ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารกลยุทธ์องค์กร
 2. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
 3. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. นักวิชาการ/นักวิจัย/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการสื่อสารองค์กร
 5. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารงานโฆษณา
 6. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร
 7. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 8. นักบริหารความสัมพันธ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร เช่น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์/ ชุมชนสัมพันธ์  รัฐกิจสัมพันธ์  สื่อมวลชนสัมพันธ์
 9. นักบริหารจัดการประเด็นและวิกฤติองค์กร                     
 10. นักวางแผนรณรงค์โครงการ
 11. นักวางแผนสาระและกิจกรรมสร้างสรรค์องค์กร
 12. นักวางแผนสื่อโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
 13. บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ขององค์กร
 14. บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
 15. บริษัทรับจัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์กร

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2. เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะและพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา
 3. ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ