นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

แผนการศึกษา

แผน ก. แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต 

 

แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรอบรู้)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้ ไม่นับหน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต