นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารเชิงกลยุทธ์)

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

พฐ. 111 การเขียนเชิงวิชาการ  ไม่นับหน่วยกิต
PL  111 Academic Writing
          ศึกษาหลักการและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น รายงานทางวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ การเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งฝึกฝนพัฒนาด้านหลักการเขียนย่อหน้า รูปแบบของการเขียนเพื่อการบรรยาย การเขียนเพื่ออธิบาย  การเขียนเพื่ออธิบายเชื่อมเหตุผล  การเขียนสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการ การเขียนเพื่อเปรียบเทียบ การเขียนเพื่อนิยามหรือให้ความหมาย การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และการเขียนเพื่อสรุปแนวความคิดหรือประเด็น

 

พฐ. 112 การวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัย  ไม่นับหน่วยกิต
PL  112 Data Analysis and Interpretation
ศึกษาถึงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การพิจารณาลักษณะของข้อมูล การจัดชั้นหรือแยกประเภทของข้อมูล  การสังเขป การหาข้อสรุปลักษณะต่างๆ ของข้อมูล และศึกษาวิธีการแปลข้อมูลด้วยการพิจารณาหาข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล และตัวเลขหรือข้อสรุปด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถช่วยสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย รวมถึงการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยการวางแผนการวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัยไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูลวิจัย


พฐ. 113 การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์   ไม่นับหน่วยกิต
PL  113 English Application in Strategic Communications
        ศึกษาหลักการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้านการสื่อความหมายผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงเป็นสำคัญ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ต่อประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม อันจะส่งผลต่อความสำเร็จและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและสังคม

 

พฐ. 114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  ไม่นับหน่วยกิต
PL  114 Introduction to Strategic Communications
            ศึกษากระบวนการโดยรวมของการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ หลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการสื่อสารซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ นักศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะเบื้องต้นและกระบวนการการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอิทธิพลที่เกิดขึ้นของการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคม

หมวดวิชาบังคับ

นศ. 651 ทฤษฎีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  651 Strategic Communications Theories
            ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาด้านนิเทศศาสตร์ที่สอดคล้องกับการสื่อสารในทุกระดับ อันได้แก่ การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างกลุ่ม การสื่อสารองค์การ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างประเทศ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารขององค์การและหน่วยงานต่างๆ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารเชิงประจักษ์และวิพากษ์พัฒนากลยุทธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารองค์กรอย่างมีกลยุทธ์

 

นศ. 652 การวิจัยการสื่อสาร  3 (3 – 0 – 9)
CA  652 Communication Research
  ศึกษากระบวนการแสวงหาองค์ความรู้ด้วยวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเภทและกระบวนการวิจัยพื้นฐานด้านการสื่อสาร ได้แก่ การกำหนดปัญหาและแนวคิด การวางทฤษฎีเป็นกรอบในการศึกษา การตั้งคำถามวิจัยและ/หรือสมมติฐาน การออกแบบงานวิจัย ตัวแปรการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย เทคนิคการวิเคราะห์และแปลข้อมูลวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย และการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการสื่อสารจนครบกระบวนการ

 

นศ. 653 บริบทในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA 653 Contexts in Strategic Communications
            ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริบทของการสื่อสารซึ่งมีผลต่อความสำเร็จด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และการเข้าถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งศึกษาบริบทในมิติต่าง ๆ เช่น บริบทการสื่อสารทางกายภาพ (Physical contexts) บริบทการสื่อสารทางจิตวิทยา (Psychological contexts) บริบทการสื่อสารทางสัญลักษณ์ (Symbolic contexts) บริบทการสื่อสารทางสัมพันธภาพ (Relational contexts) บริบทการสื่อสารทางสถานการณ์ (Situational contexts) และบริบทการสื่อสารทางวัฒนธรรม (Cultural contexts) รวมทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจขององค์การ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามกรอบแนวคิด PESTLE ANALYSIS และ STEER ANALYSIS และกรอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นศ. 654 การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3 (3 – 0 – 9)
CA  654 Stakeholder Relationship Management
            ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ ผลกระทบ และผลต่างตอบแทนจากการดำเนินงานขององค์การ ศึกษากระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ ความคิดเห็น ผลประโยชน์ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำมาวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและแนวทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะของการสร้างความหมายร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์การ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน การร่วมกันพัฒนาความรู้และสติปัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมแรงร่วมใจ การรักษาเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ดีต่อกัน และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรกับประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมโดยรวม

 

นศ. 655  สัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์   3 (3 – 0 – 9)
CA  655  Strategic Communications Seminar
                 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่ออภิปรายและถกเถียงประเด็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชานิเทศศาสตร์โดยรวม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมเชิงวิชาการของนักวิชาการสาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  รูปแบบการศึกษารวมถึงการอภิปรายงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขานิเทศศาสตร์ และการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 


หมวดวิชาเฉพาะสาขา

นศ. 656  การสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  656  Strategic Corporate Communication
             ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ศึกษาภูมิทัศน์ (Landscape) ของการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยกลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ การสื่อสารแบรนด์ การบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรด้วยการบริหารจัดการสื่อที่แบบบูรณาการทุกช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้การกำหนดค่านิยมและเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

 

นศ. 657  การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  657 Strategic Communications Planning
            ศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารเชิงด้วยการบูรณาการแผนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ด้านการสื่อสารทั้งในเชิงกว้าและเชิงลึกเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การเลือกใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลา งบประมาณตลอดจนการประเมินผลการรณรงค์การสื่อสารที่สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

นศ. 658  การจัดการสารเชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  658  Strategic Message Management
วิเคราะห์และกำหนดทิศทางด้านรูปแบบ ข่าวสาร กิจกรรมและเนื้อหาสารขององค์กร  ด้วยการคำนึงถึงบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพ โดยศึกษาถึงการกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเผยแพร่สารในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม เช่น การจัดการสารเพื่อการโน้มน้าวใจ  การจัดการสารเพื่อสร้างโอกาสและการจัดการสารในภาวะวิกฤติ  โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ระยะเวลา ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของรูปแบบข่าวสาร กิจกรรมและเนื้อหาสารขององค์กร รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการจัดการสารเชิงกลยุทธ์

 

นศ. 659  การวิจัยการสื่อสารเชิงปริมาณ  3 (3 – 0 –3)
CA  659 Quantitative Communication Research
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: นศ. 652 การวิจัยการสื่อสาร)
ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดประเด็นปัญหาวิจัย การกำหนดตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลสถิติตัวเลข อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การตั้ง ตั้งสมมติฐาน และการทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบความแม่นตรงของข้อมูล (Validity) ความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Reliability) และระยะเวลาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและการนำเสนอผลการวิจัยเชิงตัวเลขทางสถิติ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์ การเปรียบเทียบความแตกต่าง เป็นต้น โดยนักศึกษาต้องพัฒนาและเขียนโครงร่างงานวิจัยเชิงปริมาณจนครบกระบวนการ

 

นศ. 660  การวิจัยการสื่อสารเชิงคุณภาพ  3 (3 – 0 – 9)
CA  660 Qualitative Communication Research
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: นศ. 652 การวิจัยการสื่อสาร)
            ศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดประเด็นการวิจัยที่เป็นการแสวงหาความจริงในสภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ การเตรียมการรวบรวมข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์  และความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความ การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย การสรุปผลและเขียนรายงานโดยนักศึกษาต้องพัฒนาและเขียนโครงร่างงานวิจัยเชิงคุณภาพจนครบกระบวนการ

หมวดวิชาเลือก

1.กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจ


นศ. 611 ภาวะผู้นำและการสื่อสารในทีมงาน  3 (3 – 0 – 9)
CA  611 Leadership and Team Communication
            ศึกษาลักษณะและบทบาทของภาวะผู้นำที่มีผลต่อการสื่อสารในทีมงาน ทฤษฎีภาวะผู้นำและการสื่อสารในกลุ่มและการปฏิบัติงานเป็นทีม และแนวทางการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
นศ. 612 การเป็นผู้ประกอบการนิเทศศาสตร์  3 (3 – 0 – 9)
CA  612 Communications Entrepreneurship
ศึกษาหลักการและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการในสาขานิเทศศาสตร์ อาทิ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ประเภทของผู้ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ รูปแบบการดำเนินงานและการขยายธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบการ
 
นศ. 613 การเจรจาต่อรองและสร้างความร่วมมือ  3 (3 – 0 – 9)
CA  613 Negotiation and Collaboration
        ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองและการสร้างความร่วมมือในสถานการณ์ต่างๆ ปัจจัย องค์ประกอบและรูปแบบของการเจรจาต่อรองและสร้างความร่วมมือ เน้นกลยุทธ์การเจรจาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านการสร้างความร่วมมือ กระบวนการและเทคนิคการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง

 

นศ. 614 การสื่อสารเพื่อการจัดการ  3 (3 – 0 – 9)
CA  614 Communication for Management
           ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารในการบริหารและจัดการภายในองค์กร บทบาทของการสื่อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการ อุปสรรคต่อกระบวนการสื่อสารที่เกิดจากปัจจัยด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา  ตลอดจนศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขจัดความขัดแย้ง การสื่อสารเพื่อสร้างภาวะผู้นำ การสื่อสารเพื่อการบรรยายการประชุมและการสัมภาษณ์   และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ


นศ. 615  การจัดการความเปลี่ยนแปลง  3 (3 – 0 – 9)
CA  615 Change Management
           ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหาในโลกปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ รวมถึงภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นศ. 616 การจัดการผลลัพธ์การสื่อสาร   3 (3 – 0 – 9)
CA 616 Communication Outcome Management
           ศึกษาบทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการและทฤษฎีการบริหารโดยยึดเป้าหมาย (Management by Objectives)   กระบวนการวางแผนและบริหารผลลัพธ์ของการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนศึกษากลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารผลลัพธ์ และแนวทางการประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์ของการสื่อสาร โดยเน้นกรณีศึกษา


2. กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารสู่สาธารณะเชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Communication Management)


นศ. 617 การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติขั้นสูง  3 (3 – 0 – 9)
CA  617 Advanced Issue Management and Crisis Communication
      ศึกษาบทบาทของการสื่อสารในการจัดการประเด็นและภาวะวิกฤตทั้งภายในและภายนอกองค์การหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ กระบวนการวางแผนการจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต กลยุทธ์และเทคนิคของการสื่อสารในภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปโดยเน้นกรณีศึกษา
นศ. 618 กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์  3 (3 – 0 – 9)
CA  618 Brand Communication Strategy
           ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของการสื่อสารแบรนด์เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ขององค์การอย่างได้ผล โดยอ้างอิงทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักศึกษายังต้องศึกษาค้นคว้ากรณีการสื่อสารแบรนด์ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวทั้งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
นศ. 619 การจัดการงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์  3 (3 – 0 – 9)
CA  619 Strategic Public Relations Management
วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานประชาสัมพันธ์ขององค์การต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยศึกษาถึงการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ระยะเวลา ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์
นศ. 620 กลยุทธ์การจัดการงานโฆษณาขั้นสูง  3 (3 – 0 – 9)
CA  620 Advanced Advertising Management Strategy
            ศึกษาแนวความคิดเชิงวิเคราะห์ถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในบริษัทที่ดำเนินกิจการโฆษณา เพื่อวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการรณรงค์โฆษณาและกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเรียนรู้การนำวิธีการประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนการรณรงค์โฆษณา
นศ. 621 การจัดการการสื่อสารการเมือง  3 (3 – 0 – 9)
CA 621 Political Communication Management

ศึกษาหลักการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทางการเมือง โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางการเมือง จริยธรรมและสภาพแวดล้อมทางการเมือง การใช้การตลาดในทางการเมือง (Political Marketing) การโน้มน้าวใจ  กระบวนการสร้างประชามติ จริยธรรมการสร้างสารและการนำเสนอผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เพื่อผลทางการเมืองและการรับรู้สาธารณะ  เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในบริบทสาธารณะและการเมือง


3. กลุ่มวิชาการสื่อสารประเด็นร่วมสมัย  (Contemporary Issue Communications)

มุ่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้ตระหนักถึงบทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ทั้งในเชิงรุกและรับปัญหาในบริบทต่างๆ  และพร้อมวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัย เพื่อสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  เพื่อปรับตัวตอบสนองทิศทางให้เข้ากับธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายวิชาดังนี้


นศ. 622 การจัดการการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (3 – 0 – 9)
CA  622 Communication Management for Corporate Social Responsibility

ศึกษาความเป็นมา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ  ตัวชี้วัดสำคัญของธรรมาภิบาลองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการวางแผนและจัดการนโยบายการสื่อสารและรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การ และสอดคล้องกับความต้องและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการประเมินผลผลลัพธ์ของการสื่อสาร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน


นศ. 623 การรณรงค์การตลาดเพื่อสังคม   3 (3 – 0 – 9)
CA  623 Social Marketing Campaign
ศึกษาความเป็นมา หลักการและแนวคิดด้านการตลาดเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวแปรและปัจจัยต่างๆ ที่นักสื่อสารควรคำนึงถึงเมื่อวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ตลอดจนฝึกจัดทำและนำเสนอแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมจากกรณีศึกษา 


นศ. 624 การสื่อสารสุขภาพและนโยบายสนับสนุน  3 (3 – 0 – 9)
CA  624 Health Communication and Advocacy

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ  การบริหารนโยบายการสื่อสารที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวกต่อการสุขภาพ  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสื่อสารสุขภาพ เช่น จริยธรรมในการสื่อสารสุขภาพ ปัจจัยด้านประชากร วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ปัจจัยการวิเคราะห์สารเพื่อสุขภาพของประชาชน  รวมทั้งการสร้างและส่งสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการโน้มน้าวใจ อันเป็นกลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารของการรณรงค์การตลาดเพื่อสุขภาพ


นศ. 625 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  3 (3 – 0 – 9)
CA  625 Cross-Cultural Communication
ศึกษาความหลากหลายของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยเน้นถึงรูปแบบและปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับสังคม การนำความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้โดยเน้นกรณีศึกษา 


นศ. 626 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจกีฬาและบันเทิง  3 (3 – 0 – 9)
CA  626 Strategic Communications for Sport and Entertainment Business
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมธุรกิจกีฬาและบันเทิง โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และบริบทของสื่อสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อวางแผนการสื่อสารและการรณรงค์

4.กลุ่มวิชาการจัดการสื่อสมัยใหม่ นวัตกรรมสื่อและกิจกรรมองค์กร (New Media, Events and Innovative Media Management)

นศ. 627 การรู้เท่าทันสื่อและการวิพากษ์สื่อ  3 (3 – 0 – 9)
CA  627 Media Literacy and Media Criticism
ศึกษาความเคลื่อนไหวด้านการต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยในการรู้เท่าทันสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาองค์ประกอบ ลักษณะ และความหมายของการรู้เท่าทันสื่ออันเป็นทั้งศาสตร์และทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งต่อการปรับตัวในยุคสารสนเทศ การศึกษาความหมายของสารในสื่อ หลักการ เทคนิค และความสามารถในการเข้าถึงการวิเคราะห์วิพากษ์ การประเมินคุณค่าของสาร การเลือกรับสาร ทักษะการตอบสนองต่อข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ผลกระทบของอุตสาหกรรมสื่อต่อสังคมวัฒนธรรม และผลกระทบของสื่อธุรกิจบันเทิงต่อเยาวชนในฐานะผู้บริโภคและพลเมืองของประเทศ รวมทั้งการนำการรู้เท่าทันสื่อไปบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง


นศ. 628 การจัดการสื่อสมัยใหม่และนวัตกรรมสื่อ  3 (3 – 0 – 9)
CA  628 New Media and Innovative Media Management
ศึกษาความหมาย แนวคิด และประเภทของสื่อใหม่ (New Media) ตลอดจนการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม (Innovative Media)  ที่มีบทบาทหรือความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักการตลาด นักการสื่อสาร ผู้บริโภคเป้าหมาย  เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการการจัดการใช้สื่อใหม่และนวตกรรมสื่อ โดยมุ่งเน้นการจัดการขั้นตอนกระบวนการการผลิต ซึ่งประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์และการสร้างสารที่สร้างสรรค์ การวางกลยุทธ์  การนำไปเผยแพร่และการประเมินผล


นศ. 629 การจัดการกิจกรรมพิเศษและการสนับสนุน  3 (3 – 0 – 9)
CA 629 Events and Sponsorship Management
               ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจกรรมพิเศษและการสนับสนุน เทคนิคและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษากลยุทธ์และขั้นตอนการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ และการบริหารการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานการจัดการกิจกรรมพิเศษและการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อุปถัมภ์และผู้สนับสนุนกิจกรรม


นศ. 630 การผลิตงานเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  3 (2 – 2 – 9)
CA 630 Production of Strategic Communications
ศึกษาแนวคิดและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสื่อสาร อาทิ การผลิตวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร การผลิตสปอตโทรทัศน์เพื่อการรณรงค์ การผลิตสปอตวิทยุเพื่อการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production Process) ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production Process) ขั้นตอนการตัดต่อ (Post-production Process) โดยผู้เรียนต้องสามารถผลิตงานเพื่อการสื่อสารให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กรที่มีอยู่จริง หรือโครงการรณรงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์


นศ. 631  การผลิตสิ่งพิมพ์ออนไลน์ขององค์กร  3 (2 – 2 – 9)
CA  631 Corporate Print and Online Publication
ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่ความสนับสนุนร่วมมือ ซึ่งกันและกันเน้นการออกแบบกราฟิกและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือและเป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกแบบการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารองค์กร


นศ. 632  โครงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เชิงสร้างสรรค์  3 (3 – 0 –12)
CA  632  Creative Interdisciplinary Project
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: นศ. 701 การค้นคว้าอิสระ)

การสร้างสรรค์โครงการที่เกิดจากการนำองค์ความรู้จากหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีการกำหนดโจทย์ที่เป็นประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน องค์กรหรือประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดทำโครงการบูรณาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน องค์การหรือประเทศ โดยเรียนรู้ถึงกระบวนการในการจัดทำโครงการ ตั้งแต่การจัดเตรียมการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การประเมินความสำเร็จด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งให้ผู้เรียนจากสาขาต่างๆ ที่สนใจได้ทำโครงการร่วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดจากสาขาที่ตนเองมีพื้นฐานจากการศึกษานั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์โครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

 


หมวดวิทยานิพนธ์

นศ.700   วิทยานิพนธ์  12 (0 – 0 – 36)
CA 700   Thesis
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: CA  659 การวิจัยเชิงปริมาณ หรือ CA  660 การวิจัยเชิงคุณภาพ)
การพัฒนาวิจัยที่มีคุณภาพดีมุ่งสร้างองค์ความรู้ในสาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่นักศึกษาสนใจ และมีประโยชน์ต่อวิชาการหรือวิชาชีพในสาขานิเทศสาสตร์   โดยจะต้องมีการสอบปากเปล่าและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในแหล่งเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับหมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

นศ.  701  การค้นคว้าอิสระ  3 (0 – 0 – 12)
CA 701    Independent Study
(ผ่านวิชาพื้นฐาน: CA  659 การวิจัยเชิงปริมาณ หรือ CA  660 การวิจัยเชิงคุณภาพ)

การพัฒนาวิจัยที่มีคุณภาพดีในสาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่นักศึกษาสนใจ และมีประโยชน์ต่อวิชาการหรือวิชาชีพในสาขานิเทศสาสต  โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่วิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ