นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต)

กลยุทธ์บริหารด้านบันเทิง

M.Com.Arts

Master of Communication Arts in Entertainment Management and Production

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (หลักสูตรภาษาไทย)


 

ปัจจุบันธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานกันในหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้หลากหลายช่องทางโดยปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ส่วนตัวผู้บริโภคเองก็มีความต้องการที่จะสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อโดยตรงทันทีและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบันเทิงเพื่อแสดงเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา มีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดเชิงรุก และการบริหารจัดการ การตลาดเชิงรับ รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นการมีเพียงพรสวรรค์หรือฝีมือเพียงอย่างเดียวนั้น จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบันและอนาคตได้ หากแต่จะต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารและเทคโนโลยีควบคู่ไปกันไปด้วย

หลักสูตรเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการมารองรับการแข่งขันทางด้านธุรกิจบันเทิงและการผลิตอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ไปช่วยทางด้านธุรกิจซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล