นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชาบังคับ

กม. 510  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LA  510  Legal Research Methodology    

 (ไม่นับหน่วยกิต)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย เช่น การเสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย

กม. 511 กฎหมายแพ่งขั้นสูง 
LA  511 Advanced Civil Law    

 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน:-ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม สัญญา  และละเมิด โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สำคัญโดยวิเคราะห์แนวคำพิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ
กม. 512 ความตกลงเกี่ยวกับการค้าและกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก
LA 512 Trade Agreement and Free Trade Agreement under the World Trade Organization

3(3-0-6)

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: -ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร  (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก

กม. 521  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 
LA  521  International Business Law  

  (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทางด้านของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) หลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ (UNIDROIT) ข้อตกลงเกี่ยวกับคำจำกัดความของตัวย่อในการซื้อขายระหว่างประเทศ (INCOTERMS) เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และระเบียบและประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิต (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP) ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับการประกันภัย การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทออนไลน์

กม. 522  กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LA  522 Law of Electronic Transactions      

3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้แก่ ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กม. 523  บัณฑิตสัมมนากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LA  523  Graduate Seminar in Law of International Business And Electronic Transactions       

3 (3-0-6)

ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนาโดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์และกำหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้

 

วิชาเฉพาะ

กม. 531 การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
LA 531 Economics Analysis of Law 3

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์กฎหมายที่กำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กำหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการเยียวยาทางกฎหมายและการประเมินความเสียหายในกรณีที่มีการละเมิดทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาของธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง การละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และการละเมิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

กม. 532 กฎหมายแข่งขันทางการค้าและนโยบาย
LA 532 Competition Law and Policy

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของตลาด นโยบายของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบางรายโดยใช้การแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

กม. 540 กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมและนโยบาย
LA 540 Telecommunications Law and Policy

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิดเสรีให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและจัดให้องค์กรกำกับดูแลที่เป็นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงในสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Broadband) เทคโนโลยี WiMAX เทคโนโลยี EDGE ของโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการกิจการโทรคมนาคม การคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 เป็นต้น

กม. 542 นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
LA 542 Public Policy on Intellectual Property and Information Technology

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย มาตรการ และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารของประเทศ

กม. 543 กฎหมายไซเบอร์
LA 543 Cyber Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ แนวคิดในการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้บังคับกฎหมายและเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซด์ การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การผูกขาดทางการค้าบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเจ้าของเว็บไซด์

กม. 544 การดำเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก
LA 544 International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงปัญหาในการดำเนินคดีระหว่างประเทศต่อกระบวนการของศาล เขตอำนาจศาล การขัดกันของกฎหมาย แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโตตุลาการ และการเลือกใช้กฎหมายและกระบวนการพิจารณา ผลของคำวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการดำเนินคดีโดยกระบวนการศาล เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย เป็นต้น

กม. 551 กฎหมายการธนาคารและการเงินระหว่างประเทศ
LA 551 Law of International Banking and Finance

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเงินระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศทางการเงินและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ เช่น การดำเนินการของตลาดแลกเปลี่ยน การให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศต่างๆ คณะกรรมการเงินกู้ระหว่างประเทศ

กม. 552 สัญญาระหว่างประเทศ
LA 552 International Contracts

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงทฤษฎีและสถานะทางกฎหมายของสัญญาระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสัญญาในกรณีที่มีการเปลี่ยนจากการลงทุนทางตรงเป็นการลงทุนในการบริการ การร่างและการตรวจสัญญา การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาระหว่างประเทศ ผลของสัญญาระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทในลักษณะต่างๆ อันเกิดจากความเห็นแย้งในข้อสัญญา หรือการผิดสัญญาระหว่างประเทศ

กม. 553 กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ
LA 553 Law Related to Business Plan

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนธุรกิจและการบริการความเสี่ยงในการทำธุรกิจโดยศึกษาทั้งในส่วนของกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายภาษีอากร หลักการบัญชี ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับองค์กรทางธุรกิจที่อยู่ในรูปของบริษัทเอกชน การตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือช่วยในการเลือกรูปแบบขององค์กรทางธุรกิจ การใช้กลไกทางการเงินและข้อบังคับของบริษัทเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารธุรกิจของผู้บริหาร การรวมธุรกิจระหว่างบริษัทเข้าด้วยกัน และการเลิกบริษัท

กม. 554 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
LA 554 Law of International Taxation

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของระบบภาษีระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีซ้อน มาตรการทางภาษีเพื่อแก้ไขข้อจำกัดการประกอบธุรกิจของบรรษัทข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเงินตรา กิจการของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ การโอนกำไรระหว่างบริษัทในเครือ ระบบบัญชีและการจ่ายภาษี การวางแผนนโยบายเกี่ยวกับภาษี สนธิสัญญาภาษีอากร

กม. 555 กฎหมายและการวางแผนภาษีทางธุรกิจ
LA 555 Law Related to Business Tax Planning

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษีในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้และภาษีการค้า อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การบรรเทาภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย การจัดทำสัญญาบางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีในธุรกิจ

กม. 556 กฎหมายการขนส่งและบริหารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
LA 556 Transport and Logistic Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการด้านขนส่ง ได้แก่ กฎหมายด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายพาณิชย์นาวี และศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายจัดการด้านคลังสินค้า ได้แก่ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีกรมศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร การชดเชยค่าภาษีอากร และกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บของในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

กม. 557 กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
LA 557 European Union Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป สถานะทางกฎหมายของสหภาพยุโรป นโยบายร่วมของสหภาพยุโรป สนธิสัญญาลิสบอน กฎหมายตลาดภายในที่เกี่ยวกับหลักเสรีภาพของการเคลื่อนย้ายสินค้า เงินทุน แรงงานบุคคล การแข่งขัน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายสิ่งแวดล้อม

กม. 558 กฎหมายเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้า การตอบโต้การทุ่มตลาด ภาษีตอบโต้การอุดหนุน และมาตรการคุ้มกัน
LA 558 Law Related to Trade Preference System, Anti-dumping, Countervailing Duty and Safeguards

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) มาตรการการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร (NTMs) หลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรี และกลไกและมาตรการป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน เช่น การเก็บภาษี การต่อต้านการทุ่มตลาด (AD) ภาษีตอบโต้การอุดหนุน (CVD) และมาตรการคุ้มกัน (Safeguards) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ WTO

กม. 559 การขัดกันแห่งกฎหมายและเขตอำนาจศาล
LA 559 Conflict of Law and Jurisdiction

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักทฤษฎีพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีระหว่างประเทศ การใช้บังคับของกฎหมายของประเทศที่เป็นคู่กรณี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มของศาลในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

กม. 560 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
LA 560 Law of Business Enterprise

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โดยเน้นในรูปของบริษัทจำกัด สัญญาร่วมทุนเพื่อการประกอบกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร บทบาทของฝ่ายจัดการกับผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นข้างมากและข้างน้อย การขยายกิจการของบริษัท และการจัดรูปธุรกิจแบบกลุ่มบริษัทในเครือ

กม. 561 กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
LA 561 Trade and Investment Laws in Greater Mekong Subregion Special Economic Zone

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีศักยภาพ โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกฎหมายคมนาคมขนส่ง สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี แรงงานต่างด้าว และการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

กม. 562 กฎหมายการค้าและการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
LA 562 China Trade and Investment Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายและสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าและการลงทุนของคนต่างชาติในสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักเกณฑ์การทำการค้าข้ามแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก

กม. 563 กฎหมายธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
LA 563 Law of International Trade in Services

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงหลักและลักษณะของการประกอบธุรกิจบริการระหว่างประเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและบทบาทของกฎหมายที่ใช้กับการค้าในแง่ของสินค้า เช่น บริการขนส่ง บริการด้านการเงินและประกันภัย บริการก่อสร้าง บริการจัดจำหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว บริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา และบริการวิชาชีพ เป็นต้น

กม. 564 ปัญหากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LA 564 Selected Problems in International Trade
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: กม. 521 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

 3 (3-0-6)

ศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศ เช่น สิทธิของการเลิกสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ สิทธิในการปฏิเสธสินค้าและเอกสาร ปัญหาความเสี่ยงภัยในสินค้า ปัญหาและข้อจำกัดการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต ปัญหาการใช้ทรัสต์รีซีท นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในกรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

กม. 565 กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
LA 565 Environmental Law for International Business

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสตอกโฮล์ม (Stockholm Convention) ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน อนุสัญญารอตเตอดัม (Rotterdam Convention) ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชบางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล (Vienna Convention & Montreal Protocol) ว่าด้วยการพิทักษ์โอโซน อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและกำจัด รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เป็นต้น

กม. 566 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและปิโตรเลียม
LA 566 Energy and Petroleum Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ รายละเอียดต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน อนุรักษ์และควบคุมพลังงาน มาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตการส่งและการจำหน่ายพลังงาน และการเปลี่ยนประเภทของวัตถุดิบหรือวัตถุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ นอกจากนั้น ยังศึกษาในประเด็นของการประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมที่เกี่ยวกับผู้รับสัมปทานสำรวจ ผลิต ขาย และจำหน่ายปิโตรเลียม เงื่อนไขของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ เก็บรักษาการขนส่ง และการจำหน่ายปิโตรเลียม ประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับสัมปทานรวมทั้งข้อจำกัดสิทธิในการส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนภาษีเงินได้ปิโตรเลียม