นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาบังคับ

กม. 510 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
LA  510 Legal Research Methodology
         -
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทำวิจัย เช่น การเสนอหัวข้อ การเขียนโครงการ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการค้นหาจากฐานข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนศึกษาถึงระบบของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในเชิงกฎหมาย 
กม. 511 กฎหมายแพ่งขั้นสูง 
LA  511 Advanced Civil Law
3 (3-0-9)
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน:-ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักพื้นฐาน และพัฒนาการใหม่ๆที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรม สัญญา  และละเมิด โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของประเทศที่สำคัญโดยวิเคราะห์แนวคำพิพากษาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาในทางปฏิบัติของไทยและต่างประเทศ 
กม. 512 ความตกลงเกี่ยวกับการค้าและกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก 
LA  512 Trade Agreement and Free Trade Agreement under the World Trade Organization
3 (3-0-9)
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: -ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการพื้นฐานของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก ได้แก่ ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร  (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและบริการ (GATS) และข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) รวมทั้งการเจรจาเกี่ยวกับกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก 
กม. 513 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
LA  513 Intellectual Property Law in Information Technology Age
3(3-0-9)
ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สนธิสัญญาอินเทอร์เน็ต (WIPO Internet Treaties) ที่ให้มาตรการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในสื่อดิจิทัล แนวคิดของการใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามแนวคิด Creative Commons การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกรณีของชื่อโดเมน และธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
กม. 514 การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
LA  514 Intellectual Property Management and Commercialization  
3(3-0-9)
ศึกษาและเข้าใจถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยเน้นการจัดการในทางปฏิบัติ กลยุทธ์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งศึกษาประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
กม. 515 บัณฑิตสัมมนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
LA  515 Graduate Seminar in Law of Intellectual Property And Information Technology
3(3-0-9)
ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์หรือเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งผลงานวิจัยเข้าสัมมนาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สัมมนาแล้วเพื่อเข้าสัมมนา โดยอาจารย์ผู้สัมมนาจะเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์และกำหนดวันให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าสัมมนาและผลงานวิจัยจะต้องอยู่ในระดับดีและสามารถพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ได้ 

วิชาเฉพาะ

กม. 522 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
LA 522 Law of Electronic Transactions

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางกฎหมายอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ได้แก่ ลักษณะและประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความมีผลของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญาในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กม. 531 การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์
LA 531 Economics Analysis of Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์กฎหมายที่กำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน เช่น กฎหมายว่าด้วยละเมิด ทรัพย์สิน เอกเทศสัญญา และกฎหมายที่กำหนดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยธุรกิจ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายแข่งขันทางการค้า ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางในการเยียวยาทางกฎหมายและการประเมินความเสียหายในกรณีที่มีการละเมิดทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาของธุรกิจที่เป็นการหลอกลวง การละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และการละเมิดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

กม. 532 กฎหมายแข่งขันทางการค้าและนโยบาย
LA 532 Competition Law and Policy

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของตลาด นโยบายของรัฐ และการป้องกันการแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบางรายโดยใช้การแข่งขันที่ไม่ชอบธรรม รวมทั้งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

กม. 533 กฎหมายเทคโนโลยีทางชีวภาพ
LA 533 Biotechnology Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาแนวคิดของความตกลงคุ้มครองพันธุ์พืช (UPOV Convention) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD) ที่มีหลักการเพื่อให้เกิดการแบ่งปันผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Biosafety)

กม. 534 ลิขสิทธิ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
LA 534 Copyright, Traditional Knowledge and Cultural Expression

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญาเบอร์น (Berne Convention) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เช่น ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ขอบเขตการให้ความคุ้มครอง ระยะเวลาการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปแบบของสัญญา รวมทั้งหลักของการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรม นอกจากนั้นยังศึกษาถึงแนวทางของ WIPO และ UNESCO เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2542

กม. 535 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง
LA 535 Entertainment Industry Law

 3 (3-0-6)

ศึกษากฎหมายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมสถานบันเทิงภาพยนตร์ โทรทัศน์ ดนตรี และการพิมพ์ เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 ฯลฯ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตัวแทน และผู้จัดการ ข้อตกลงในทางสัญญาของธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ การคุ้มครองแนวความคิด สิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

กม. 536 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิวงจรรวม
LA 536 Computer Law and Semiconductor Chip Law

 3 (3-0-6)

ศึกษากฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบฐานข้อมูล การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ปัญหาในทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการให้ใช้สิทธิของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ แนวคิดของการออกกฎหมายบังคับใช้กับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแบบผังภูมิวงจรไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งการให้ความคุ้มครอง การบังคับใช้สิทธิ การโอนและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. 2543

กม. 537 การร่างสัญญาด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี
LA 537 Drafting Intellectual Property Rights and Technology Licensing Contracts

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่รัดกุมในการร่างสัญญา ประเภทของสัญญาทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สัญญาคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คู่สัญญาในทรัพย์สินทางปัญญา (Escrow Agreement) รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบและเงื่อนไขที่สำคัญในการร่างสัญญาประเภทต่างๆ เช่น การโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ การชำระเงิน การรักษาความลับ และข้อตกลงทางเทคนิคอื่นๆที่ควรคำนึงถึงในการร่างสัญญาทั้งทางด้านของผู้ให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ และสัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) ตลอดจนศึกษาในด้านของเนื้อหาและประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับกรณีต่างๆ เช่น สิทธิและหน้าที่ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหมาะสมในสัญญา ข้อจำกัดเกี่ยวกับการห้ามการผูกขาดและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการให้ใช้สิทธิระหว่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา

กม. 538 กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
LA 538 Trademark Law and Geographical Indications Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคุ้มครอง การขอจดทะเบียน การต่ออายุ การเพิกถอน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ตลอดจนพิธีสารกรุงมาดริด(Madrid Protocol)รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

กม. 539 กฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายความลับทางการค้า
LA 539 Patent Law and Trade Secrets Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาโครงสร้างและวิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และ 2535 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอรับความคุ้มครอง การละเมิด ค่าเสียหาย และการดำเนินคดี และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2542

กม. 540 กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมและนโยบาย
LA 540 Telecommunications Law and Policy

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานของรัฐ การเปิดเสรีให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เป็นธรรมและจัดให้องค์กรกำกับดูแลที่เป็นกลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงในสื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Broadband) เทคโนโลยี WiMAX เทคโนโลยี EDGE ของโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) เป็นต้น ตลอดจนศึกษาถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการกิจการโทรคมนาคม การคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนศึกษากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 เป็นต้น

กม. 541 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
LA 541 International Intellectual Property Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศในสาขาต่างๆ อาทิเช่น ข้อตกลงของอนุสัญญาเบอร์น อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (UCC) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention) สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) สนธิสัญญาว่าด้วยเครื่องหมายการค้า(TLT) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ตลอดจนบทบาทขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ต่อการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กม. 542 นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
LA 542 Public Policy on Intellectual Property and Information Technology

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย มาตรการ และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารของประเทศ

กม. 543 กฎหมายไซเบอร์
LA 543 Cyber Law

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ แนวคิดในการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้บังคับกฎหมายและเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซด์ การทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การผูกขาดทางการค้าบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเจ้าของเว็บไซด์

กม. 544 การดำเนินคดีทางศาล อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก
LA 544 International Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution

 3 (3-0-6)

ศึกษาถึงปัญหาในการดำเนินคดีระหว่างประเทศต่อกระบวนการของศาล เขตอำนาจศาล การขัดกันของกฎหมาย แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท การระงับข้อพิพาททางธุรกิจการค้าโดยใช้อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ เขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโตตุลาการ และการเลือกใช้กฎหมายและกระบวนการพิจารณา ผลของคำวินิจฉัยชี้ขาดและความเห็นของอนุญาโตตุลาการและการบังคับตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด แนวทางปฏิบัติโดยอาศัยทักษะต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการดำเนินคดีโดยกระบวนการศาล เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย เป็นต้น

กม. 559 การขัดกันแห่งกฎหมายและเขตอำนาจศาล
LA 559 Conflict of Law and Jurisdiction

 3 (3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักทฤษฎีพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีระหว่างประเทศ การใช้บังคับของกฎหมายของประเทศที่เป็นคู่กรณี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน รวมทั้งศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มของศาลในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ