นิติศาสตรมหาบัณฑิต

นักกฎหมายไอทีเชิงสร้างสรรค์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program (LL.M.)

กลุ่มวิชาเอก
1. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้

 

1. แผน ก. แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต (หรือ 12 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต (หรือไม่เลือกลงทะเบียน)
จ. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต

2. แผน ข. สอบประมวลความรอบรู้และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 1 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต
 .หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต (หรือ 18 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต (หรือไม่เลือกลงทะเบียน)
จ. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
รวม 39 หน่วยกิต