สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

ความรู้ที่สะสม สู่สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์

M.Arch.

Master of Architecture Program in Interior Architecture
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ความรู้ที่สะสม สู่สถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์

ในขณะที่แนวคิดและวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมีการพัฒนาอยู่เสมอ แต่นักออกแบบส่วนหนึ่งอาจไม่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานออกแบบที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมภายใน และองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย งานสร้างสรรค์เหล่านี้มักถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า และทำวิจัย อันจะส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์งานออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นสำคัญ โดยแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆที่ครอบคลุมขอบข่ายงานออกแบบที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ศึกษาและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในกระบวนทัศน์หลักต่างๆ เช่น แนวคิดการรออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกสภาพความสามารถ (คนพิการ คนสูงวัย เป็นต้น) แนวคิดการออกแบบอาคารที่ยั่งยืน แนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้แล้ว หลักสูตรเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความแม่นยำในวิธีการทำวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งให้นักศึกษาสามารถนำวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับบริบทไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสังคมไทย และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างคณาจารย์และผู้เรียนระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม