คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

พฐ. 101  ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี

PL  101  Introduction to Accounting

ลักษณะงานในด้านการบัญชี ลักษณะของการบัญชี แนวความคิดขั้นพื้นฐานที่สำคัญ หลักการบัญชีคู่ สมการบัญชี การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สินและทุน การลงบัญชีแยกประเภท งบการเงิน ความหมายของงบการเงิน การวิเคราะห์รายงานการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี


 พฐ. 102  ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ธุรกิจ

PL  102  Introduction to Business Mathematics

เซต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติขั้นพื้นฐาน สมการและอสมการเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น เมตริกซ์ ลิมิตของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ และอินติกรัลของฟังก์ชันต่อเนื่อง


พฐ. 103  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

PL  103  Fundamental Statistics for Business Research

แนวคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล ความหมายของสถิติเชิงบรรยาย และสถิติเชิงอ้างอิง ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย วิธีการทำงานและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การป้อนข้อมูล การเรียกใช้คำสั่งต่างๆ การอ่านผลลัพธ์ที่ได้ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไค-สแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์


พฐ.  104  การจัดการ

PL   104  Management

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงาน เช่น สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยีและคู่แข่งในตลาด หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การบรรจุ และการจัดวางกำลังคน การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดำเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจการ


พฐ. 107  เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน

PL  107  Fundamentals of Economics

มูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การกำหนดราคาของปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกับธุรกิจภาคเอกชน


หมวดวิชาบังคับ

วกย.     611          ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ   3 (3 – 0 – 9)

SME     611          Entrepreneurship and Venture Initiation

บทบาทของผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ประเภทของผู้ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ รูปแบบการดำเนินงานและรูปแบบการขยายเครือขายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ประกอบการ


วกย.     612         พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 (3 – 0 – 9)

SME     612         Organizational Behavior and Human Resource Management

แนวความคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่จำเป็นต่อการจัดการสภาพการทำงานของบุคลากรและวัฒนธรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานและเพิ่มผลผลิต ผลตอบแทน สภาพแวดล้อมภายในองค์การ บทบาทของผู้นำการทำงานเป็นกลุ่ม การลดความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย การสรรหา การคัดเลือก การจัดการด้านค่าจ้างและเงินเดือน การฝึกอบรมและการธำรงรักษา การประเมินผลการทำงาน


วกย.     613         กลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการ   3 (3 – 0 – 9)

SME     613         Marketing Strategy and Management

แนวคิดและการประยุกต์หลักการทั้งทางด้านกลยุทธ์และนโยบายทางการตลาด  การวิจัยตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย การจัดตำแหน่งสินค้า องค์ประกอบและส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา  กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการตลาด รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมการประยุกต์กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาด การแข่งขัน และต่อทรัพยากรของธุรกิจ กระบวนการและขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  การประเมินผลและการประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์ การแก้ปัญหาการตลาดที่เกิดขึ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


วกย.     614          การจัดการด้านการดำเนินงาน   3 (3 – 0 – 9)

SME     614          Operations Management

แนวคิดและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการผลิต การวางแผน ปัจจัยการผลิต การกำหนดปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต การกำหนดปริมาณสั่งซื้อ การจัดหาและการขนส่ง ปัจจัยการผลิต การกำหนดกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การกำหนดขั้นตอนและวิธีการผลิตการควบคุมคุณภาพการผลิต การบริหารต้นทุนในการผลิต และการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงเหลือรวมถึงแนวคิดทางด้านการบริหารโซ่อุปทาน และการจัดส่งสินค้า


วกย.     615         การบัญชีและการจัดการด้านภาษี   3 (3 – 0 – 9)

SME     615         Accounting and Tax Management

แนวคิดและแหล่งที่มาของข้อมูลทางบัญชีในงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อมูลทางการบัญชีบริหารอันประกอบด้วยประเภทของต้นทุน  วิธีการบัญชี ต้นทุนรวม ต้นทุนแปรได้ ต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนการผลิต  การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ   และการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ภาษีตามประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพสามิตรวมถึงภาษีท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงแนวทางในการบริหารภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ เช่น การกำหนดรูปแบบของธุรกิจให้เหมาะสม การปฏิบัติตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรเพื่อให้ประหยัดภาษีสูงสุด เป็นต้น


วกย.     616         การวางแผนและการควบคุมทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ   3 (3 – 0 – 9)

SME     616         Entrepreneurial Financial Planning and Control

การวางแผนทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน การจัดการและบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การจัดทำงบประมาณและประมาณการทางการเงิน การลงทุนและการหาผลประโยชน์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยง การประเมินผลและการควบคุมทางการเงิน เทคนิคและวิธีการต่างๆ ทางการเงินที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อการลงทุนและการบริหารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ


วกย.     617          เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจ   3 (3 – 0 – 9)

SME     617          Information Technology for Enterprises

บทบาทและความสำคัญของระบบสารสนเทศและการจัดการต่อธุรกิจ ระบบและเครือข่าย การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการติดต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่นำมาใช้ได้กับระบบการดำเนินงานและระบบสารสนเทศของธุรกิจภายในและธุรกิจภายนอก


วกย.     618          เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ   3 (3 – 0 – 9)

SME     618          Managerial Economics

แนวความคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายของธุรกิจ อาทิ ทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภค และทฤษฎีตลาด  ลักษณะของกำไรและการจัดการกำไร ลักษณะของตลาดที่แข่งขันประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์อุปสงค์ และการพยากรณ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาวต่อการดำเนินงานของธุรกิจ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าหลายชนิดในขณะเดียวกัน งบประมาณเงินทุน การโฆษณา และการตั้งราคาสินค้า ตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


วกย.     619         สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์   3 (3 – 0 – 9)

SME     619         Seminar in Strategic Management

การอภิปรายโดยนำเสนอและวิเคราะห์จากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินการในขณะนั้น กระบวนการและขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการประเมินสภาพการแข่งขันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ทรัพยากรของการดำเนินงานด้านต่างๆ การดำเนินการและการประเมินผลเพื่อการควบคุม ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์กรณีศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ โดยจัดทำจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ และจากข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์การศึกษาดูงานระหว่างที่ประกอบธุรกิจหรือขณะศึกษาตามหลักสูตร


หมวดวิชาเลือก

หมวดวิชาเลือกทางการตลาด  (Marketing)

วกย.     711          การสร้างคุณค่าและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์   3 (3 – 0 – 9)

SME     711          Value Creation and Product Innovation

ความหมายของคุณค่ากับผู้บริโภค กระบวนการและขั้นตอนการสร้างมูลค่า การพัฒนารูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติ การเพิ่มคุณค่าสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางตำแหน่งสินค้า ณ จุดขาย การจัดกิจกรรมเสริมทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าและการแข่งขัน


วกย.     712          การติดต่อสื่อสารทางการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์   3 (3 – 0 – 9)

SME     712          Marketing Communication and Customer Relationship

พฤติกรรมของลูกค้าในด้านการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ  การสร้างความรู้จักและการสร้างภาพลักษณ์ต่อธุรกิจสินค้าและบริการ  ความสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อลูกค้า  องค์ประกอบและวิธีการของการสื่อสารทางการตลาด  ข้อจำกัดของการใช้วิธีการแต่ละวิธี การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการนำไปใช้ การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า การขยายและการรักษาฐานลูกค้า รูปแบบ และขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละประเภท ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกรูปแบบและวิธีการของการสื่อสารทางการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


วกย.     713         การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์   3 (3 – 0 – 9)

SME    713         Strategic Branding Management

ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้ากับปัจจัยทางการตลาด  ผลกระทบของตราสินค้าที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้บริโภค  กลยุทธ์การใช้ตราสินค้าเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด  การสร้างสรรค์ตราสินค้าสำหรับสินค้าใหม่ให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับ  การพัฒนาตราสินค้าสำหรับสินค้าเดิมที่มีอยู่  การประเมินคุณค่าของตราสินค้ากับการรับรู้ของผู้บริโภคต่อตราสินค้า  การประเมินประสิทธิภาพของตราสินค้า กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ตราสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การสร้างกลยุทธ์  การปฏิบัติการ และการประเมินกลยุทธ์


วกย.     714          กลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้าทางการตลาด   3 (3 – 0 – 9)

SME     714          Marketing Distribution Strategy

การใช้หลักการตลาดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการกระจายสินค้าระหว่างผู้ผลิตผู้จำหน่ายและลูกค้า  การกระจายสินค้าแบบห่วงโซ่ การตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้า  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้จำหน่ายและระหว่างผู้จำหน่ายกับลูกค้า การวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และการปฏิบัติงานด้านการกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งตลาด


วกย.     715          การตลาดโดยใช้อินเตอร์เน็ต   3 (3 – 0 – 9)

SME     715          Internet Marketing

การประยุกต์หลักการตลาดกับอินเตอร์เน็ต ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตที่มีต่อการตัดสินใจทางด้านการตลาดและผู้บริโภคทางอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ  โอกาสทางการตลาดสำหรับการใช้อินเตอร์เน็ต บทบาทที่เปลี่ยนไปของการโฆษณาทาง  อินเตอร์เน็ตในฐานะที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  การกำหนดกลยุทธ์ในการใช้อินเตอร์เน็ตทางการตลาด และการวิจัยการตลาดโดยใช้อินเตอร์เน็ต


วกย.     716          การตลาดบริการ   3 (3 – 0 – 9)

SME     716          Service Marketing

การพัฒนาและการบริหารงานบริการ  ลักษณะของบริการ ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้ากับบริการ  ความสำคัญและการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ  ตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการประเภทต่างๆ  การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า  กลยุทธ์สำหรับการตลาดบริการ  กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า  การวัดและการบริหารงานด้านคุณภาพของธุรกิจบริการ  อุปสงค์ของลูกค้าต่อการบริการ โครงสร้างขององค์กรที่เน้นการขายบริการ


วกย.     717          การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ   3 (3 – 0 – 9)

SME     717          International Marketing Management

บทบาทและความสำคัญของตลาดระหว่างประเทศ การจัดองค์การและระบบการตลาดของธุรกิจระหว่างประเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ วิธีการและกลยุทธ์สำคัญของการบริหารงาน   การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและส่วนประสมของการตลาดระหว่างประเทศ  ปัญหาเกี่ยวกับภาษีการขนส่ง สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก การพัฒนาตลาด ปัญหานโยบายการส่งเสริมและวิเคราะห์การส่งออกของไทย


วกย.     718          การวิจัยทางการตลาด   3 (3 – 0 – 9)

SME     718          Marketing Research

วิธีการนำเอาการวิจัยไปใช้ช่วยการตัดสินใจทางการจัดการด้านการตลาด ซึ่งจะศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการนำเอาไปใช้ในการแก้ปัญหา ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางการตลาด


หมวดวิชาเลือกทางการเงิน (Finance)

วกย.     731       การเงินด้านการส่งออกเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3 (3 – 0 – 9)

SME    731       Export Financing for Small-Medium Sized Enterprises

การส่งออกกับการตลาดระหว่างประเทศ กระบวนการและขั้นตอนของการส่งออก การจัดหาเงินทุนและรูปแบบทางการเงินเพื่อการส่งออก ประเภทของความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการจัดการทางการเงินด้านการส่งออก การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินและบทบาทในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการส่งออก


วกย.     732      การจัดการสินค้าคงเหลือ   3 (3 – 0 – 9)

SME     732      Inventory Management

ความสำคัญของสินค้าคงเหลือที่มีต่อธุรกิจประเภทต่างๆ ประเภทของสินค้าคงเหลือ นโยบายในการเก็บรักษา  ตัวแบบและระบบการจัดการสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการลักษณะต่างๆ การคิดต้นทุนของการจัดการสินค้าคงเหลือ


วกย.     733      การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   3 (3 – 0 – 9)

SME     733      Project Feasibility Studies

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในงานโครงการประเภทต่างๆ แหล่งเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนแต่ละแหล่ง การจัดทำงบประมาณการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนจากโครงการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่สำคัญ


วกย.     734      การดำเนินการเพื่ออสังหาริมทรัพย์   3 (3 – 0 – 9)

SME     734      Real Estate Operations

ข้อบังคับทางกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์  วิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการอสังหาริมทรัพย์  แหล่งและนโยบายสินเชื่อในการจัดหา  สถานการณ์ทางการตลาด และการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


หมวดวิชาเลือกทางการจัดการ

วกย.     751       การวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3 (3 – 0 – 9)

SME     751       Applied Research for Small-Medium Sized Enterprises

ความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย หลักการและขั้นตอนของการทำวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย การระบุปัญหา การออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย การเขียนรายงานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


วกย.     752      การจัดการเพื่อธุรกิจค้าปลีก   3 (3 – 0 – 9)

SME     752      Retail Business Management

รูปแบบของการค้าปลีก ปัญหาในการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์การจัดโครงสร้างองค์การของธุรกิจ กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานได้แก่ กลยุทธ์การขยายธุรกิจ  กลยุทธ์ทางการตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารระบบอุปทานลูกโซ่ของธุรกิจค้าปลีก  รวมถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


วกย.     753      การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดส่ง   3 (3 – 0 – 9)

SME     753      Supply Chain and Logistics Management

ระบบห่วงโซ่อุปทานและการจัดส่งที่สร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาด โดยครอบคลุมถึงระบบการจัดหาวัตถุดิบ การบรรจุและการลำเลียงวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดการด้านคลังสินค้า การจัดหาสินค้า และการจัดการด้านการขนส่ง


วกย.     754       นวัตกรรมและการพัฒนาองค์กร   3 (3 – 0 – 9)

SME     754       Innovation and Organization Development

แนวคิดทางการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนา  รูปแบบของนวัตกรรมในองค์กร  ข้อดีของการมีนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม  ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง  แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  นวัตกรรมกับการพัฒนาองค์กร และการวัดประสิทธิผลขององค์กรภายหลังการพัฒนา


วกย.     755      สัมมนาในกระบวนการกลุ่มและภาวะผู้นำ   3 (3 – 0 – 9)

SME     755      Seminar in Group Process and Leadership

แนวความคิดของการทำงานเป็นกลุ่ม กระบวนการทำงานในกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มอิทธิพล ทัศนคติของบุคคลในกลุ่ม บทบาทและบุคลิกภาพของผู้นำ การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในการทำงาน การสร้างความร่วมมือของบุคคลในกลุ่ม และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะกับการเป็นผู้นำ


หมวดวิทยานิพนธ์

วกย.    700        วิทยานิพนธ์    12 (0 – 0 – 48)

SME    700        Thesis

 

หมวดการค้นคว้าอิสระ

บธ. 715    การค้นคว้าอิสระ   3 (0 – 0 – 12)

BA       715       Independent Study

ศึกษาและค้นคว้าอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาเฉพาะด้านทางการบริหารธุรกิจ