สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (การบริหารจัดการออกแบบภายใน)

ดีไซน์สู่ความสำเร็จ

ก้าวแรกกับการเป็นผู้ประกอบการออกแบบมืออาชีพ

งานสถาปัตยกรรมใดๆมักบูรณาการขึ้นจากองค์ความรู้หลายสาขา นักออกแบบที่มีความสามารถด้านการออกแบบดีเยี่ยมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทักษะด้านการบริหารจัดการ ความเข้าใจในการวางแผน จัดการในเชิงธุรกิจ เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีหรือวางแผนจะมีธุรกิจออกแบบเป็นของตัวเอง ยิ่งกว่านั้นความรู้ด้านพฤติกรรมกับสภาพแวดล้อม กลไกทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ จะช่วยเพิ่มพูนความรอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

              หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการออกแบบภายในได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของทั้งนักออกแบบหรือผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ ให้สามารถเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดำเนินธุรกิจ และมีทักษะด้านการวางแผนการบริหารจัดการงานออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยสำหรับบัณฑิตในสาขาวิชาทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาอื่นๆ ได้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กันและกันด้วย โดยแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมขอบข่ายงานออกแบบที่หลากหลายตามความสนใจของผู้ศึกษาและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นด้านการจัดการความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์และความชำนาญจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งสายวิชาการและวิชาชีพสู่นักศึกษาเป็นสำคัญ

 

онлайн фильмы

fatura öde fatura ödeme online fatura ödeme tl yükle tl yükleme online tl yükleme tl yükle tl yükleme online tl yükleme turkcell tl yükleme vodafone tl yükleme avea tl yükleme