คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท -re

1.   คณะบริหารธุรกิจ

 

2.   คณะนิเทศศาสตร์

 

3.   คณะนิติศาสตร์

 

4.    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

5.   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.   คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

 

7.   คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ