Menu

Scholarship (ทุนการศึกษา)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพต่างๆ จึงพร้อมให้ การสนับสนุน นักเรียน-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มศักยภาพและ โอกาสในการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ทุนนักกีฬาดีเด่น

รายละเอียด

สนับสนุนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

  • ทุนเรียนฟรีทั้งค่าหน่วยกิจและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยนักศึกษาจ่ายเฉพาะค่าประกันความเสียหาย 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดียวและได้คืนตอนจบ) และค่าประกันอุบัติเหตุรายปี
  • สนับสนุนชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน
  • ขึ้นรถรับ-ส่งระหว่างวิทยาเขตฟรี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. ต้องเป็นนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 2. จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6

ขั้นตอนในการสมัคร

 1. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. สอบข้อเขียนด้านวิชาการเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป และนักกีฬาที่สอบผ่านข้อเขียนด้านวิชาการแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะกีฬา
 4. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

Go to top