ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

Master of Arts Program in Hospitality and Tourism Industry Management

 

  • Program Introduction

  • General Information

  • Promgrams of Study

  • Courses

  • Course Descriptions

 

Go to top