บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

 

  • Program Introduction

  • General Information

  • Programs of Study

  • Courses

  • Course Descriptions

Go to top