สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน)

MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
Major in Interior Architecture 

 

  • Program Introduction

  • General Information

  • Programs of Study

  • Courses

  • Course Descriptions

REMARK: 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษามีโลกทัศน์และประสบการณ์ที่กว้างไกล นอกเหนือจากการศึกษา ในห้องเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร เพื่อเชื่อมต่อความรู้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยที่นัก

ศึกษาจะได้มีโอกาสดูงานในบริษัท/สำนักงานออกแบบต่าง ๆ รวมถึงโครงการทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียง และมีความสำคัญในวงการออกแบบ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากที่พบเห็นในประเทศไทย (โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสัมมนา ค่าที่ พัก และอาหาร)

Go to top