สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการภายใน)

MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN INTERIOR ARCHITECTURE
Major in Interior Design Management

 

  • Program Introduction

  • General Information

  • Program of Study

  • Courses

  • Course Descriptions

  • Faculty Members

 

REMARK: 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เน้นให้นักศึกษามีโลกทัศน์ และประสบการณ์ที่กว้างไกล นอกเหนือจากการศึกษา ในห้องเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร เพื่อเชื่อมต่อความรู้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสดูงานในบริษัท/สำนักงานออกแบบต่าง ๆ รวมถึงโครงการทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญในวงการออกแบบ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากที่พบเห็นในประเทศไทย (โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสัมมนา ค่าที่ พัก และอาหาร)

Go to top