Calendar for Each Semester (ปฏิทินประจำภาคการศึกษา)

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2563     Semester 1/2020

  • ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 Summer 2019

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2562     Semester 2/2019

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2562     Semester 1/2019

  • วิชาเสริมพื้นฐาน ปี 2562   Preliminary 2019

  • ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 Summer 2018

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2561     Semester 2/2018

  • ภาคการศึกษาที่ 1/2561     Semester 1/2018

Go to top