วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

 

  • Program Introduction

  • General Information

  • Programs of Study

  • Courses

  • Course Descriptions

Go to top