สัมมนา / ประชุมวิชาการ

    

ชื่อการประชุม
Conference Name

วันประชุม
Dates

สถานที่ประชุม
Venue

วันสุดท้าย
ของการส่ง
ผลงาน
Deadline for Paper Submission

การประชุมวิชาการด้าน
ภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
3-4 ก.พ. 65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้และรูปแบบออนไลน์ 30 ก.ย. 65
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53  18 ธ.ค. 64 รูปแบบออนไลน์ 31 ส.ค. 64
การประชุมวิชการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20  27 ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 64
4th National and International Birtual Conference on Multidisciplinary Research 17 December 2021 Istanbul Esenyurt University, Turkey 19 November 2021
11th National and International Conference on Administration and Management 29 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 พ.ย. 64
14th National and International Conference on Humanties and Social Sciences 26 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
28 ก.ย. 64
10th National and International Conferecne on Adminostration and Management 27 ก.ย. 64 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 30 ส.ค. 64
15th International Social Sciences and Business Research Conference  30 Aug.-1 Sep. 2021 University of Queensland, Australia 19 July 2021
3th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research 20 August 2021 Manisa Celal Bayar University, Turkey 23 July 2021
8th International Conference on Security Studies  22 ก.ค. 64 โรงแรมทาวน์อินทาวน์
กรุงเทพฯ
24 มิ.ย. 64
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  5 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 มิ.ย. 64
นเรศวรวิจัยและนวตกรรม
ครั้งที่ 17
29-30 ก.ค. 64 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังพวัดพิษณุโลก
15 เม.ย. 64
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564
23 มี.ค. - 2 เม.ย. 64  อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม 20 มี.ค. 64
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference
ครั้งที่ 10
15 มิ.ย. 64 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 9 เม.ย. 64
การประชุมวิชาการด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 20 พ.ค. 64 รูปแบบออนไลน์ 30 เม.ย. 64
The 8th Burapha University International Conference on Interdisciptinary Research 2-4 กันยายน 64 รูปแบบออนไลน์ 15 มี.ค. 64
Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and Inclusive Development 18 มิ.ย. 64  รูปแบบออนไลน์ 28 ก.พ. 64
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21  9 มิ.ย. 64 รูปแบบออนไลน์ 10 พ.ค. 64
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 24-25 มิ.ย. 64 รูปแบบออนไลน์ 23 เม.ย. 64
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
Smart Conference ครั้งที่ 10
25 มิ.ย. 64 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 9 เม.ย. 64
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
1 เม.ย. 64 อาคารปราบไตรจักร 2 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
31 ม.ค. 64
The 7th Regional Conference on Graduate Research 2021 16 ม.ค. 64 รูปแบบออนไลน์ 18 ธ.ค. 63
Business transition to the new normal 5 ก.พ. 64 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 30 พ.ย. 63
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 7 ม.ค. 64  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  30 ต.ค.  63
ประชุมวิชาการเสนอผงงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 51 
18 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยทักษิณ
(รูปแบบออนไลน์)
19 ต.ค. 63
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10 27 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4 ก.ย. 63
Mental Health in the COVID-19 Pandemic 6-7  ส.ค. 63 โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต 31 ก.ค. 63
SMARTS Conference
ครั้งที่ 10
26 มิ.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3 เม.ย. 63
Statisticat Challenges in Data-Driven Disruption 4-5 มิ.ย. 63 โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3 ก.พ. 63
The 50th National Graduate Research Conference  6-7 มิ.ย. 63 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 21 ก.พ. 63
Green ASIA and Sustainablility Forum: BCG in Action; the New sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green ASIA and Economy) 12 มิ.ย. 63 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  28 ก.พ. 63
ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้้งที่ 12 12 มี.ค. 63 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 28 ก.พ. 63
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21
25-26 มิ.ย. 63 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์กรมหาชน) กรุงเทพฯ
30 เม.ย. 63
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference   
ครั้งที่ 10 
26 มิ.ย. 63 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา
3 เม.ย. 63
Sixth Biennial Global Accounting and Organizational Change Conference 2020 25-28 ต.ค. 63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 30 มิ.ย. 63

 

 

 

 

Go to top