สัมมนา / ประชุมวิชาการ

    

ชื่อการประชุม
Conference Name

วันประชุม
Dates

สถานที่ประชุม
Venue

วันสุดท้าย
ของการส่ง
ผลงาน
Deadline for Paper Submission

Sixth Biennial Global Accounting and Organizational Change Conference 2020 25-28 ต.ค. 63 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 30 มิ.ย. 63
การประชุมวิชาการระดับชาติ
รำไพพรรณี ครั้งที่ 13
19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จันทบุรี 15 ต.ค. 62
ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 28 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 10 ต.ค. 62
นวัตกรรมและการพัฒนาสำหรับหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 1-3 ก.พ. 63 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 30 พ.ย. 62
The 49th National and International Graduate research Conference, 2019 6-7 Dec. 2019 Nakhon Si Thammarat
Rajabhat University
10 Oct. 19
The 9th STU National Research Conference  29 พ.ย. 62 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 ก.ย. 62
The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research 27-29 Nov. 2019 Bangsaen Heritage Hotel
Chonburi, Thailand
-
10th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences
19-22 Aug. 19 University of Prof. Dr.Moestopo (Beragana), Jakarta, Indonesia -
6th Internation Conference on Security Studies 24-25 Jul.19 Command and General Staff College Bangkok, Thailand -
การประชุมวิชการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 4-5 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 30 พ.ค. 62
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 25 พ.ค. 62  ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก Presedent ชั้น 4 มหาวิยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 17 พ.ค. 62
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 4-5 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 6 พ.ค. 62
ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 27 มิ.ย. 62 อาคาร ท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กทม. 11 มิ.ย. 62
International Conference 2019 (ICESDE) on Entrepreneurship and Sustainability in the
Digital Era 
12 Jul. 19 Assumption University,
Hua Mak Campus
25 Apr. 19
The 9th Benjamitra Network National and International Conference 28 พ.ค. 62  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต
31 มี.ค. 62
The 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research 27-29 Nov. 19 Bangsaen Heritage Hotel
1 Jun. 19
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 11
11-12 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 30 เม.ย. 62
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 9 นานาชาติครั้งที่ 2
5 ก.ค. 62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 10 เม.ย. 62
UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 31 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 30 เม.ย. 62
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 21-22 มิ.ย. 62 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 เม.ย. 62
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 4-5 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กทม. 30 พ.ค. 62
8th International Social Sciences and Business Research Conference  20-23 May. 19 Universita della Svizzera italiana, Lugano, Switzerland  15 Apr. 19
5th National and International Conference on Political Science and Public Administration

29-30 เม.ย. 62

มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม, พิษณุโลก

25 มี.ค. 62

9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences

25-26 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, กทม.

18 ก.พ. 62

3nd Asian Social Sciences and Business Research

11-14 Mar. 19

New York Institute of Technology, Beijing, China

4 Feb. 19

5th National and International Conference on Administration

11-12 ก.พ. 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

7 ม.ค. 62

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 48

13-14 มิ.ย. 62

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

31 มี.ค. 62

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 11

23 มี.ค. 62

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

20 ก.พ. 62

The 20th National Graduate Research Conference

15 มี.ค. 62

อาคาร พจน์ สารสิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 มี.ค. 62

ประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 9

21-22 มิ.ย. 62

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

19 เม.ย. 62

ประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6

15 ก.พ. 62

โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

24 ธ.ค. 61

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมจึงวิจัย ครั้งที่ 7

1 มี.ค. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

7 ม.ค. 62

ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

11-12 ก.พ. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

31 ธ.ค. 61

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การเมืองนานาชาติที่มีผลต่อเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองไทย

21 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

11 พ.ย. 61

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

30 พ.ย. 61

อาคารศรีศรัทธา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

26 ก.ย. 61

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

10 พ.ค. 62

อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 ก.พ. 62


กระบวนทัศน์การขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

7-9 พ.ย. 61

โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

30 ก.ย. 61

The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”

8 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

15 ก.ย. 61

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 ก.ย. 61

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

31 ก.ค. 61

The 8th STOU Nation Research Conference

23 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

31 ส.ค. 61

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
Thailand Research Expo: Symposium 2018

9-13 ส.ค. 61

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

24 มิ.ย. 61

การประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Documentary Linguistics-Asian Perspectives

23-25 ก.ค. 61

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

6 ก.ค. 61

Graduate School Mini Conference 2018

29 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

31 พ.ค. 61

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

28 มิ.ย. 61

อาคารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15 พ.ค. 61

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 13

16 ส.ค. 61

มหาวิทยาลัยรังสิต

16 มิ.ย. 61

The 5th The Greater Mekong Subregion International Conference 2018

6 ก.ค. 61

หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร

30 เม.ย. 61

การเคลื่อนย้ายและพัฒนาในอนาคต
Future Mobility and Development

29-30 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

30 มิ.ย. 61

The Third National Conference on Quality Management and Technology Innovation

19 พ.ค. 61

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

5 พ.ค. 61

Internatoional Conference for Adaptations and Nutrition in Sport (ICANS) 2018

18-20 ก.ค. 61

โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
จังหวัดชลบุรี

18 ก.ค. 61

การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต?

29-30 พ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

30 มิ.ย. 61

ประชุมวิชาการ IBSC 2018

17-18 ก.ย. 61

อ่าวนางรีสอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่

15 พ.ค. 61

ผลงานวิจัยและนวตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าอุตสาหกรรม 4.0 

12 ก.ค. 61

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

15 ต.ค. 60

ประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6

22 มิ.ย. 61

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

30 เม.ย. 61

SMARTS Conference ครั้งทีั่ 8 

22 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

10 เม.ย. 61

International Congerence on Entrepreneurship and Sustainabiliry in The Digital Era

25 May 18

Assumption University of Thailand,
Hua Mak Campus

8 Apr. 18

The 7 ICADA 2018-SSS

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

30 มี.ค. 61

Innovtion Research for Sustainable Development

22 มิ.ย. 61

โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

23 ก.พ. 61

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

17-19 พ.ค. 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

28 ก.พ. 61

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในยุค Thailand 4.0

14 มิ.ย. 61

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

15 ธ.ค. 60

การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรม

17-18 พ.ค. 61

ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

28 ก.พ. 61

โครงการประชุมระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

5-7 ก.ค. 61

โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์
รีสอร์ทแอนด์สปา

30 เม.ย. 61

The 6th National and International Coference

22 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

31 มี.ค. 61

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที 3

1 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชุนูปถัมภ์

10 เม.ย. 61

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

21 มิ.ย. 61

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

10 มี.ค. 61

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3

25 พ.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

6 เม.ย. 61

ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

28-29 มิ.ย. 61

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) กรุงเทพฯ

30 เม.ย. 61

ราชภัฎวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

24 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

28 ก.พ. 61

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

29-30 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

15 ม.ค. 61

การประชุมวิชาการระดับชาติ
SMARTS Conference ครั้งที่ 8

22 มิ.ย. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

10 เม.ย. 61

 

 

 

 

Go to top