Research Funds (ทุนวิจัย)

ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (สมศ)
ทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ (ศาลรัฐธรรมนุญ)
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สถาบันพระปกเกล้า
ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
ทุนอุดหนุนการวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สมศ)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)
Monbukagakusho-MEXT Scholarship Program for 2017
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
 สกว. / สกอ. ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elesevier 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    Monbukagakusho-MEXT Scholarship Program for 2015
    ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
   โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
    สถาบันลุ่มน้ำโขงร่วมกับสถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท
    ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปี 2556
    โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555 
    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 

  

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

  

 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  

 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2555 โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

  

 การรับสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

  

ทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
   พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี)

  

 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต (สกว.) ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2555)

  

 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

  

 โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards)

  

 General Information on The Japanese Government (Monbukagakusho-MEXT) Scholarship

   

 โครงการให้ทุนอุดหนุนสำหรับทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  

 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนานโยบายสื่อสารธณะ

  

 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกวด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  

โครงการสนับสนุนทุนการทำวิจัยระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา)

  

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ

  

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

  

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)

   

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2553 
   
   
Go to top