Menu

Research Funds (ทุนวิจัย)

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (สมศ)
ทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ (ศาลรัฐธรรมนุญ)
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ สถาบันพระปกเกล้า
ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
ทุนอุดหนุนการวิจัย / นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สมศ)
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)
Monbukagakusho-MEXT Scholarship Program for 2017
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2560
 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
 สกว. / สกอ. ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elesevier 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    Monbukagakusho-MEXT Scholarship Program for 2015
    ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
   โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
    สถาบันลุ่มน้ำโขงร่วมกับสถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เสนอให้ทุนนักศึกษาปริญญาโท
    ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปี 2556
    โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. (ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555 
    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 

  

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

  

 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  

 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2555 โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

  

 การรับสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

  

ทุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
   พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี)

  

 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต (สกว.) ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2555)

  

 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

  

 โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards)

  

 General Information on The Japanese Government (Monbukagakusho-MEXT) Scholarship

   

 โครงการให้ทุนอุดหนุนสำหรับทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  

 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อพัฒนานโยบายสื่อสารธณะ

  

 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกวด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

  

โครงการสนับสนุนทุนการทำวิจัยระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา)

  

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ

  

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)

  

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)

   

ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ประจำปี 2553 
   
   
Go to top