Menu

Comprehensive Examination (การสอบประมวลความรอบรู้)

กำหนดการต่างๆ (Schedule)

   กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ 2017-2018 
 

Schedule for Comprehensive Examination 2017-2018

   

ตารางสอบ (Examination Schedule)

 

ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้  (Written Comprehensive Examination)

   

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examinations Guide Lines)

  

MBA Comprehensive Examination

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (M.S. Finance)

 

M.Com.Arts Comprehensive Examination

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบภายใน (เฉพาะรุ่นที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2555)

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

   
   
   
Go to top