นิติศาสตรมหาบัณฑิต

MASTER OF LAWS

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

-    กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
-    กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-    กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ

 

  • Program Introduction

  • General Information

  • Programs of Study

  • Courses

  • Course Descriptions

 

Download attachments:
Go to top