การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (All classes are online)

 
 

BU Announcement

ตามประกาศของศบค. เรื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศดังนี้

1. การเรียนการสอนคงไว้ตามตารางสอนเดิมโดยให้เป็นการเรียนแบบออนไลน์ 100% 

ตั้งแต่วันที่ 19 เม.. - 1 .. 64 โดยนักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนออนไลน์ได้โดย
Click Link
ในตารางเรียนจาก https://bit.ly/2QfVhhT (Link จะประกาศวันที่ 22 เม.. 2564 เป็นต้นไป)

 

2. บัณฑิตวิทยาลัยปรับการให้บริการเป็นแบบ Work from Home ในช่วงเวลาดังกล่าว

นักศึกษาสามารถติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามช่องทางดังต่อไปนี้ (วันจันทร์เสาร์  เวลา 8.30 – 17.00 .)

- Facebook:  https://www.facebook.com/bugraduate

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Line ID: bugraduate หรือ graduate-bu


With reference to the announcement issued by the Centre for COVID-19

Situation Administration (CCSA) on Maximum Controlled Zones, and, for the health

and safety of all students, to prevent the spread of COVID-19,

the Graduate School will

 

1. operate all scheduled classes as 100% online during 19 April – 1 May 2021.

Students can join online classes from links posted in the Class Schedule via

https://bit.ly/2QfVhhT (Link will be posted from April 23, 2021 onwards).

2. Graduate School still give full services through Work from Home basis during

19 April – 1 May 2021 . Students can contact us (Monday – Saturday, 8.30 – 17.00 hrs.) via

- Facebook:  https://www.facebook.com/bugraduate

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Line ID: bugraduate or graduate-bu

 
 
 
 
Go to top