การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (All classes are online)

 
 
» ตามประกาศของ ศบค. เรื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19
บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอประกาศให้การเรียนการสอนคงไว้ตามตารางสอนเดิม
โดยให้เป็นแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค.64
» นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนออนไลน์ได้โดย Click Link
ในตารางเรียนจาก
https://bit.ly/2HgOHmD
 
» With reference to the announcement issued by the Centre for COVID-19
Situation Administration (CCSA) on Maximum Controlled Zones,
and, for the health and safety of all students,
to prevent the spread of COVID-19,
the Graduate School will operate all scheduled classes as 100% online during 4-31 January 2021.
» Students can join online classes from links posted in the
Class Schedule via
https://bit.ly/2HgOHmD
 
 
 
 
 
Go to top