การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination)

 

 
 
กำหนดการต่างๆ (Schedule)
         •  กำหนดการสอบประมวลความรอบรู้ (ปีการศึกษา 2563) 
        Schedule for Comprehensive Examination (Academic Year 2020)
       •

ตารางสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 1/2563

        First Written Comprehensive Examination 2020
         

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examinations Guide Lines)

       • 

Master of Business Administration (MBA-EP)

       •

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

       •

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA-SMEs)

       •

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า (MBA-CV)

       •

Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC) 

       •

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (SC)

       •

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)

       •

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต (EM)

       •

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)

       •

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS-ITM)

       •

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)

         
Go to top