ตารางเรียนเทอม 1/63 Class Schedule 1/2020

 

            
  ตารางเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)
   
       รุ่นเข้าปีการศึกษา 2563 (ปี 1) 2020 Entrants (First Year)  
    Master of  Business Administration (MBA-EP)  
    Master of Communication Arts in Global Communication (MCA-GC)  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)                                                     
    หลักสูตรนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (MCA-SC)  
    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล (DiMC)
 
    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)  
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(M.Arch)  
    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)  
       
  รุ่นเข้าปีการศีกษา 2562 (ปี 2) 2019 Entrants (Second Year)  
    Master of Business Administration (MBA-EP)  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
    สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (HTIM)  
    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)  
       
                          
Go to top